Norberg - låt dig överraskas

Skolskjuts

Norbergs kommun har avtal med kollektivtrafikmyndigheten Västmanland (KTM) som ansvarar för skolskjutsarna i kommunen.

Skolskjutsarna kommer i största utsträckning att bedrivas med linjetrafik. Detta ger en möjlighet för elever som ej beviljats skolskjuts att köpa biljett enligt VL:s ordinarie taxa.

Skollagen 10 kap 32 §
"Elever i grundskola med offentlig huvudman har
rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem
till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet."


Skolskjuts i Norbergs kommun beviljas enligt skollagen och kommunens riktlinjer för skolskjuts. (se länk till höger).

Ansökan om skolskjuts görs här.

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare kan beviljas skolskjuts efter ansökan om villkoren för skolskjuts i övrigt är uppfyllda.
(Ansökan finns som länk till höger)

Resor till och från fritidsverksamhet beviljas ej.

Enligt skollagen 28 kap 5§ 5 punkten får beslut angående skolskjuts överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Överklagan skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 25
73821 Norberg

Relaterad information