Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Hitta rätt kontakt!

Här hittar du kontaktuppgifter till medarbetare i våra sektorer och samverkansorgan. Klicka på den blåa menyraden för att hitta rätt!

Anställning och personalfrågor
  • Ansvarsområden
    Arbetsgivarfrågor och rekrytering.

  • HR-chef
    Telefon: 0223-292 94
Barn och utbildning
  • Ansvarsområden
    Kommunal förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasium.

  • Barn- och utbildningschef
    Telefon: 0223-291 70

  • Förskolechef
    Telefon: 0223-292 18

  • Förbundschef gymnasieskolan (NVU)
    Telefon: 0223-443 57

  • Lärcenter Norberg
    Telefon: 0223-291 81
  • Rektor Centralskolan
    Telefon: 0223-291 01

  • Rektor Källskolan
    Telefon: 0223-291 42

  • Sjukanmälan Centralskolan
    Telefon: 0223-292 00

  • Sjukanmälan Källskolan
    Telefon: 0223-292 61

  • Lärarrum Källskolan
    Telefon: 0223-292 01

  • Lärarrum årskurs 4-6 Centralskolan
    Telefon: 0223-291 72

  • Lärarrum årskurs 7-9 Centralskolan
    Telefon: 0223-291 77

  • Administratör (avgifter, barnomsorgsfrågor, placeringar och förskoleplatser)
  • Telefon: 0223-292 24

  • Växel
    Telefon: 0223-290 00

  • E-post
    barnutbildning@norberg.se
Boende, byggande och miljö

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning

  • Ansvarsområden
    Bygglov, adressfrågor, arrenden, tillsyn enligt miljöbalken, energi- och klimatrådgivning samt planhandläggning.

  • Reception
    Telefon: 0226-64 54 54

  • Samhällsbyggnadschef
    Telefon: 0223-64 50 54

  • Miljöchef
    Telefon: 0226-64 53 94
Ekonomi och lön

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning

  • Ansvarsområden
    Budget, årsredovisning, delårsbokslut, finansförvaltning och ekonomiadministration.

  • Växel
    0223-290 00

  • Ekonomichef
    Telefon: 0223-440 14
  • Adress
    Norbergsvägen 19, Fagersta

Västmanland-Dalarna löneförvaltning

  • Ansvarsområden
    Lön- och pensionshandläggning för Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg.

  • Lönechef
    Telefon: 0223-291 03

  • Verksamhetsutvecklare
    Telefon: 0223-291 76

  • Adress
    Malmgatan 7 (Kommunhuset)
    738 21
    Norberg
Fastigheter, gator och renhållning

Norra Västmanlands kommunalteknikförbund

  • Ansvarsområden
    Fastigheter, bostäder, gator och vägar, renhållning, vatten och avlopp, parker, skogar, fritidsanläggningar, IT och lokalvård.

  • Växel
    Telefon: 0223-446 00

  • Fastighetschef
    Telefon: 0223-441 56

  • Förbundschef
    Telefon: 0223-441 58

  • Felanmälan
    Telefon: 0223-445 50
    Akutnummer felanmälan jour: 021-30 06 98

  • E-post
    nvk@nvk.fagersta.se

  • Adress
    Norbergsvägen 19, Fagersta
Integration och flyktingmottagande
  • Ansvarsområden
    Integrationsmedel, språkvän och integrationsprojekt.

  • Områdeschef
    Telefon: 0223-291 34

  • Integrationskoordinator
    Telefon: 0223-290 24

  • Etableringssamordnare
    Telefon: 0223-290 23
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
  • Ansvarsområden
    Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Under kommunfullmäktige finns en kommunstyrelse som leder och samordnar kommunens verksamhet och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi.

  • Kommunstyrelsens ordförande
    Johanna Odö (S)
    Telefon: 0223-291 17
    Skicka e-post till Johanna

  • Kommunfullmäktiges ordförande
    Sten Nordström (S)
    Skicka e-post till Sten
Kultur
  • Ansvarsområden
    Frågor om kultur- och föreningsbidrag, lokalbokning, lotteritillstånd, bibliotek, Unkan, teaterbiograf, gruvmiljöer och besöksmål.

  • Kulturmiljövårdsansvarig
    Telefon: 0223-292 60

  • Lotteri
    Telefon: 0223-291 97

  • Bibliotek
    Telefon: 0223-291 40 (reception)
    Skicka e-post till biblioteket
Kris och säkerhet

Lokala nummer:

  • Beredskapssamordnare
    Telefon: 0223-441 16

  • Räddningstjänsten (SDR)
    Telefon: 0226-64 58 00

  • Kommunpolis
    Telefon: 010-567 53 94

  • Socialjouren
    Telefon: 021-39 20 66

  • Centrum mot våld-man
    Telefon: 021-39 11 19 eller 021-39 11 51

Nationella nummer:

  • Ring 112 för alla akuta situationer!

  • 114 14 – Polisens nummer som används när det inte är akut. Vid alla akuta händelser ringer du alltid 112.

  • 113 13 – Här får du information om olyckor och olika typer av kriser.

  • 1177 – Sjukvårdsupplysning

  • BRIS – Barnens hjälptelefon
    Telefon: 0200-230 230
    För dig upp till 18 år som behöver hjälp och stöd. Du kan vara helt anonym.

  • Giftinformation i icke brådskande fall: 08-331 231
    Vid alla akuta händelser ringer du alltid 112.

  • Läkemedelsupplysning
    Telefon: 0771-467 010
Kommunledningskontor
  • Ansvarsområden
    Nämndadministration, kommunikationsfrågor, IT-strategi, stöd till nämnder och förvaltningar, arkiv, kontorsservice och handlingar.

  • Kommunchef
    Telefon: 0223-291 26

  • Integrationskoordinator
    Telefon: 0223-290 24

  • Turism
    Telefon: 0223-290 30

  • Kostchef
    Telefon: 0223-290 22

  • Administratör/registrator
    Telefon: 0223-291 21

  • Administratör
    Telefon: 0223-291 04

  • Kommunsekreterare
    Telefon: 0223-291 06

  • Informatör
    Telefon: 0223-291 65

  • Växel
    Telefon: 0223-290 00

  • E-post
    info@norberg.se

  • Adress
    Malmgatan 7 (Kommunhuset)
    738 21
    Norberg
Näringsliv
  • Ansvarsområden
    Näringslivs- och besöksnäringsfrågor.
  • Näringslivs- och besöksnäringsansvarig
    Telefon: 0223-290 10
Stöd och omvårdnad
  • Ansvarsområden
    Social omsorg, råd, stöd och behandling, ekonomisk rådgivning och annat bistånd till familjer och enskilda, förebyggande arbete, serveringstillstånd.

  • Socialförvaltningens förvaltningschef (socialchef)
    Telefon: 0223-290 00 (växeln)

  • Anhörigstöd
    Telefon: 0223-292 49

  • Korttidsplatser
    Telefon: 0223-292 43

  • Stöd till funktionsnedsatta enligt LSS
    Telefon: 0223-292 25

  • Arbetsmarknadsenheten
    Telefon: 0223-291 34

  • Avgifter
    Telefon: 0223-292 23

  • Rådgivning och personligt stöd
    Telefon: 0223-292 25

  • Biståndshandsläggare
    Telefon: 0223-290 00 (växeln)

  • Dagverksamhet
    Telefon: 0223-290 00 (växeln)

  • Familjerådgivning
    Telefon: 0223-442 89

  • Fixar-Malte
    Telefon: 0223-292 20 (vardagar kl 8-10)

  • Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
    Telefon: 0223-292 17
  • Vuxen (missbruk)
    Telefon: 0223-442 95 eller 0223-290 00 (växeln)

  • Budget och skuldrådgivning
    Telefon: 0225-341 32
Äldreomsorg
  • Ansvarsområden
    Service och vård till äldre.

  • Björkängens områdeschef
    Telefon: 0223-292 87

  • Granbackens områdeschef
    Telefon: 0223-292 15

  • Björkängen
    Avd. Boberg: 0223-292 15
    Avd. Gläntan: 0223-292 87
    Avd. Höjden: 0223-292 87
    Avd. Lärkan: 0223-292 87

  • Granbacken
    Avd. Granbacken A: 0223-292 15
    Avd. Granbacken B: 0223-292 15

  • Matsal
    Telefon: 0223-292 40

  • Bemanningsenheten
    Telefon: 0223-292 90 eller 0223-292 88 (telefontid 6.45-9.30 och 11.30-14.30)
    Skicka e-post till bemanningen
Överförmyndare