Norberg - låt dig överraskas

Detta kan hända

Allvarliga epidemier, terrorhot, jordbävningskatastrofer, extremt väder, kärntekniska olyckor och större störningar i el- och telesystem är händelser som vi måste kunna hantera, men också försöka att förhindra med förebyggande arbete.

Norberg kommun har identiferat och analyserat vilka olika samhällsstörningar som skulle kunna inträffa och leda till stora konsekvenser för samhället. Här redovisar vi ett par av händelserna som skulle kunna påverka Norberg.

Elstörningar

Samhället är beroende av elektricitet. När elen försvinner så skapas det problem i vardagen, kommunen drabbas också. Men kommunen kan tyvärr inte hjälpa till vid strömavbrott eftersom kommunen inte levererar ström.

Det svenska elsystemet är driftsäkert, men ändå sårbart för olyckor, sabotage, tekniska fel och extremt väder.

Utan el slutar vattenförsörjning och avlopp att fungera. Även system för tele- och datakommunikation påverkas. Det kan leda till att det till exempel inte går att ta ut pengar i uttagsautomater eller använda mobiltelefon eller dator.

Myndigheter och elnätsföretag arbetar för att elnätet ska bli så driftsäkert som möjligt. Omfattande elavbrott förekommer sällan, mindre avbrott uppstår då och då. När ett strömavbrott inträffar är det viktigt att du är väl förberedd för att hantera detta. 

Ha ficklampor, stearinljus, värmeljus eller varför inte en oljelampa eller fotogenlykta hemma.

Långvariga strömavbrott får konsekvenser för vattenförsörjningen. Om strömavbrottet varat i mer än en timme så häll upp vatten i kärl och flaskor. Räkna med ett par liter per person.

Energimyndigheten har gett ut en folder med information om hur man kan hantera ett elavbrott. Den kan laddas ner via Energimyndighetens hemsidalänk till annan webbplats. Hos Energimyndighetens hemsida kan du även finna tips hur man kan förbereda sig inför elavbrott.

 Vad du själv kan göra om du råkar ut för ett strömavbrott

Det första du ska göra när du blir av med strömmen är att kontrollera propparna. Därefter kontrollera om grannarna har ström.

Kontakta inte kommunen eller Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds felanmälan vid strömavbrott. Vid strömavbrott kontakta nätbolagen, din elnätsleverantör.

Kontakta din Elnätsleverantör. I Norberg är detta vanligtvis Vattenfall. Vilket företag som är din leverantör ser du på elräkningen.

Vattenfalls Felanmälan vid strömavbrott: 020-82 58 58

Extremt väder och Naturolyckor

Extremt väder och naturolyckor kan orsaka störningar i samhällsfunktioner och orsaka risker för människor. Det kan ske både i Sverige och utomlands.

I naturen skiftar vädret normalt. Men ibland slår väderförhållandena över till sådana styrkor att vi talar om extremt väder eller naturolyckor som kan få konsekvenser för bland annat strömförsörjning, telekommunikationer, transporter och mycket annat.

Gräs- och skogsbrand

Vid torka ökar brandrisken i skog och mark. Är du osäker på brandrisken, så kontakta räddningstjänsten i kommunen innan du eldar.

Gräsbränder kan sprida sig mycket snabbt och vara svåra att släcka. Under våren ökar brandrisken i gammalt torrt fjolårsgräs. Risken för gräsbrand är särskilt stor på eftermiddagen när gräset har torkat. När det blåser kan elden spridas snabbt. Hastiga väderomslag kan göra att risken för gräsbrand snabbt kan ändras och lokala variationer i brandrisk kan vara stora.

Skogsbränder kan uppstå på grund av eldning, skogsavverkning, gnistor från tåg eller blixtnedslag. Vid långvarig torka, då även djupare markskikt är uttorkade, kan en antändning leda till att en svår brand utvecklas. Även om brandriskprognosen visar ett lågt värde kan det vara olämpligt att elda om det har varit torrt i markerna länge. Det kan vara mycket farligt att gå ut i skogen efter en skogsbrand. Kontakta räddningstjänsten i din kommun om du är osäker på vad som gäller.

Brandrisk och Eldningsförbud

För att ta reda på brandrisken finns flera olika sätt. Bland annat går det att ringa räddningstjänstens automatiska telefonupplysning för att få reda på vilken skogsbrandrisk som råder samt om det är eldningsförbud. Telefonnumret dit är: 023-48 88 62.

Mer information om brandrisk och eldningsförbud finns mellan 27 april och 30 augusti att läsa här

Höga temperaturer

Värmeböljor kan påverka hälsan negativt och ha andra följder för samhället. SMHI kan varna för höga temperaturer, till hjälp för exempelvis sjukvården.

Under värmeböljan i augusti 2003 dog betydligt fler människor än normalt i de drabbade delarna av Europa. Även i Sverige kan temperaturen vissa somrar stiga så högt att dödligheten ökar.

Intensiv värme kan också få andra konsekvenser för samhället, till exempel genom ökad belastning på elförsörjningen, transportstörningar och långvarig värme kan öka risken för skogsbränder.

Varningar vid hög temperatur

SMHI kan utfärda en varning för höga temperaturer. Syftet är att bland annat vården lättare ska kunna minska negativa hälsoeffekter av värmeböljor.

Flera länder använder varningssystem för höga temperaturer. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, har beredskap för värmevarningar under perioden maj till september.

Meddelande om höga temperaturer

Vid en förväntad högsta temperatur på minst 26 grader tre dagar i följd skickar SMHI ut ett meddelande till alla landsting, länsstyrelser samt utvalda myndigheter. Meddelandet läggs även ut på SMHI:s hemsida.

Klass 1-varning för mycket höga temperaturer

Om den högsta temperaturen varje dygn bedöms bli minst 30 grader tre dagar i följd utfärdar SMHI en klass 1-varning. Varningen läggs ut på SMHI:s hemsida.

Klass 2-varning för extremt höga temperaturer

Om en klass 1-varning är utfärdad och perioden med minst 30 grader kan bli längre än fem dygn utfärdas en klass 2-varning. Det samma gäller om temperaturen bedöms bli minst 33 grader i tre dygn eller mer. Även klass 2-varningar läggs ut på SMHI:s hemsida.

Gruvrisker

I Norbergs kommun finns ett stort antal gruvhål. Ett arbete med att identifiera gruvhålen och sammanställa ett faktaunderlag som visar gruvhålens relation till platser där människor vistas eller bor har genomförts under 2015. Inventeringen har gjort att man idag känner till 630 gruvhål inom Norbergs kommun. Vidare arbete för att utreda riskerna förknippade med gruvhål pågår.
Det finns alltid någon form av risk för skada på person vid gruvor. Riskerna är ofta kombinerade med varandra och finns vid såväl öppna som övertäckta schakt, vid brytningskanter, mm. Det är inte bara människor som kan utsättas för risker relaterade till gruvhål, även djur, egendom, infrastruktur kan drabbas.
Gruvor är farliga miljöer där de mest uppmärksammade riskerna är fallolyckor och ras. Ras kan ske både långsamt eller som en våldsam kollaps. Risken för allvarliga skador är stor oavsett hur raset sker, men vid långsamma ras kan det finnas varningssignaler som kan upptäckas i tid.
I Norbergs kommun har flera mer eller mindre stora ras vid olika gruvor inträffat. Flera av tidigare ras har varit allvarliga och lett till att vägar har flyttats, att egendom har förstörts och att områden avlysts.

Alla rapporter som framtagits under gruvrisk-projektet finns samlade på följande sida

Gruvriskanalyser i Norbergs kommunlänk till annan webbplats 

Texterna är hämtade från Krisinformation.selänk till annan webbplats samt kommunens risk- och sårbarhetsanalys.