Norberg - låt dig överraskas

2016

Här hittar du avslutade medborgarförslag som inkom 2016.

Medborgarförslag "Informationsbehov om begreppet flykting och om vem som gör vad"
Dnr: 2016.0024.914

I samband med att flyktingsituationen blivit mer akut än på länge (senast var det kriget på Balkan) används begreppen kring flyktingar , som jag ser det , väldigt slarvigt. När man i pressen läser om att Norberg tagit emot tusen flyktingar kan man ju få för sig att det är sant. Samhället Norberg har periodvis haft mer än 800 fler personer boende här men det kan felaktigt uppfattas som att kommunen genom detta fått ansvar och kostnader för detta.
Det finns en tydlig skillnad på kvotflyktingar och asylsökande.
Ensamkommande barn går in under asylsökande men har en särställning .Till viss del kan ensamkommande barn också få räknas in bland kvotflyktingar. För att inget missförstånd ska råda bör också den , i mitt tycke , mycket snåriga ekonomin kring mottagandet förklaras. Schablonbidrag och särskilda bidrag till kommuner å ena sidan och bidrag till den enskilde å den andra.
Det kommunala ansvaret bör tydligt redovisas allt från förskoleplatser, skola till sociala utredningar.
Asylprocessen får ju andra intressenter när PUT (permanent uppehållstillstånd) beviljats. Även där krävs en tydlighet vad som gäller.

Utifrån ovan nämnda föreslår jag att:
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genom olika kanaler , hemsida och informationsfolder till samtliga hushåll ex. Norbergsbladet , ge en så tydlig information som möjligt kring begreppet flykting och kring "vem som gör vad" inom detta område.

Kommunfullmäktiges beslut § 87 2016-06-20

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.

_________________________________________________________________________________

Medborgarförslag om kommunvapen i mosaik
Dnr: 2016.0102.914

När busskiosken revs för många år sedan uppmärksammade jag att vårt vapen i mosaik var på väg at slängas.

Kultur-, idrotts-, och fritidsförvaltningen fick den då i sin ägo för att restaurera den och sätta upp den på ett lämpligt ställe. Den finns idag på en pall i ett garage vid Biblioteket (FD Folkets hus).

I skrivande stund har den inte kommit upp så jag vill att

  • Den restaureras och sätts upp t.ex. i Sessionssalen i kommunhuset i Norberg så att alla kan se den, eller någon annan lämplig plats.

Kommunfullmäktiges beslut § 2017-01-23

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.