Norberg - låt dig överraskas

Barnahus

Barnahus Västmanland är knutpunkten för samverkan mellan polismyndigheten, socialtjänsten i alla länets kommuner, åklagarkammaren, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (Bup), barn- och ungdomskliniken samt länsstyrelsen i Västmanland.

Målgruppen

Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år som bor i Västmanlands län och som misstänks vara utsatta för våld främst i nära relation, sexualbrott samt barn som bevittnat våld.

Vad händer på Barnahus?

När en anmälan om våld eller sexuella övergrepp mot barn kommer in till socialtjänsten ska socialtjänsten kontakta Barnahus. Därefter sammankallar samordnarna på Barnahus till samråd. Vid samråden deltar ansvarig socialsekreterare från barnets hemkommun, handläggande polis, handläggande åklagare, representant från Bup, representant från barnkliniken och eventuellt den som gjort anmälan.

På samrådsmötena görs en planering och första bedömning av ärendet t ex om polisanmälan ska göras, om social utredning ska öppnas och när/hur den första kontakten ska initieras, bedömning om/när det är aktuellt med krisbearbetning, bedömning om/när en läkarundersökning bör ske och ev behov av skydd för barnet.

Om en polisanmälan görs bokas en tid för ett första förhör av barnet. Förhöret sker på Barnahus. En särskild utbildad polis förhör barnet. Personal från socialtjänst, åklagare, särskild företrädare, Bup och ibland den misstänktes försvarare kan följa förhöret från en  TV-skärm från ett s.k. medhörningsrum. De har möjlighet att ställa frågor via polisens barnutredare. Detta minimerar antalet tillfällen då barnet behöver upprepa sin berättelse. Socialtjänsten får höra barnets berättelse och kan utifrån detta bättre bedöma barnets behov av skydd och fortsatt behandling.

På Barnahus kan även medicinska undersökningar göras.

Har du ett arbete som rör barn?

Om du är anställd inom en myndighet vars verksamhet berör barn och ungdomar samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten omfattas du av anmälningsplikt.

Detta innebär att du har en skyldighet att anmäla till socialnämnden om du misstänker att ett barn far illa och kan vara i behov av skydd.