Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunfullmäktige i korthet

Nedan följer några av de beslut som togs under kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2020. När protokollet är justerat läggs det ut på webbplatsen.

Skattesats för år 2021
Skattesatsen för Norbergs kommun fastställs till 22,66 kronor per skattekrona för år 2021, det vill säga oförändrad i förhållande till år 2020.

Upplösningsavtal gällande Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Kommunfullmäktige i Fagersta kommun beslutade i september år 2019 att Fagersta kommun avser att överta verksamheten inom Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, i egen regi och att säga upp sitt medlemskap i förbundet. Om någon av medlemskommunerna Fagersta, Norberg eller Skinnskatteberg säger upp medlemskapet ska förbundet enligt förbundsordningens paragraf 13 träda i likvidation vid det årsskifte som inträffar två år efter uppsägningen, vilket innebär senast vid årsskiftet 2021/2022.
Förslag till upplösningsavtal, inklusive följande bilagor, godkänndes av kommunfullmäktige.

Tillägg till revisorernas budget 2020
Kommunfullmäktige beviljar ett extra anslag till revisionen på 40 000 kronor. Det extra anslaget ska finansieras ur beviljade medel för kommunfullmäktige 2020.

Relaterad information