Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunstyrelsen i korthet

Nedan följer några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde den 16 september 2019. Det justerade protokollet kan läsas häröppnas i nytt fönster.

Polisens Kontaktcenters eventuella flytt från kommunen
Norbergs kommun vill att Polisens Kontaktcenter (PKC) ska vara kvar i kommunen. Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en grupp bestående av politiker, kommunchef samt en utredare för att se över om kommunen kan besvara PKC:s önskemål utifrån verksamhetens behov.

Brottsofferjouren Västmanland får bidrag år 2020
Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Brottsofferjouren Västmanland 34 770 kronor i verksamhetsbidrag för år 2020. Brottsofferjouren ger medmänskligt stöd till brottsdrabbade kommuninvånare, dess anhöriga och vittnen samt ger vägledning i rättsprocessen. Föreningen omfattas av samtliga tio av länets kommuner.

Fortsatt arbete med program för centrala Norberg
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning arbetar med framtagande av ett program för utveckling av centrala Norberg. Inom programarbetet kan behov av ny bebyggelse, utvecklade offentliga rum (torg, parker och grönstråk), gång- och cykelstråk och så vidare diskuteras för att ge en fördjupad helhetsbild över framtida markanvändning. Kommunstyrelsen beslutade att miljö- och byggförvaltningen ska fortsätta med arbetet att ta fram programmet.

Relaterad information