Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunstyrelsen i korthet

Nedan följer några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2019. Du hittar handlingarna och övriga ärenden som kommunstyrelsen har behandlat i protokollet när det justerats.

Inget arrangemang av en medeltidsmarknad
Två personer har tidigare lämnat in ett medborgarförslag med önskan om att en medeltidsmarknad ska arrangeras på Nya Lapphyttan. Kommunfullmäktige besvarade den 6 maj 2019 förslaget med att ställa sig positiv till att arrangera en medeltidsmarknad men konstaterade att det saknades finansiering. Efter behandling av budgetberedningen och demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har kommunstyrelsen nu beslutat att det inte blir något arrangemang av en medeltidsmarknad i kommunens regi, då finansiering inte kan hittas.

Kommunstyrelsen avvaktar med svar på frågor från revisorerna
Revisorerna har till kommunstyrelsen överlämnat frågor gällande brister i sociala sektorns köp av tjänster. Kommunstyrelsen beslutade att avvakta med att svara på frågorna till dess revisorernas granskning är klar.

Verksamhetsöversyn av hemtjänsten
Kommunstyrelsen har tagit del av en verksamhetsöversyn som har genomförts i syfte att utveckla hemtjänsten. Det beslutades om ett antal uppdrag med anledning av översynen.

Relaterad information