Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Klagomålshantering

När det är något som du har klagomål på, förslag om eller synpunkter på, såväl positiva som negativa hör av dig till oss.

Skollagen 4 kap 8 §

Så här lämnar du synpunkter på barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden inom Norbergs kommuns förskolor och skolor:

1. Vänd dig till berörd personal
Om du har synpunkter på verksamheten ska du i första hand vända dig till den förskola eller den skola det berör. Det kan på en förskola vara personalen på respektive avdelning och på en skola vara respektive klasslärare/kontaktlärare.

2. Vänd dig till berörd rektor
Om du i första steget upplever att du inte får gehör för dina synpunkter eller bedömer att du har klagomål av allvarligare art, tar du kontakt med berörd chef. Alla verksamheter har en rektor som ansvarig chef.

Du kan vända dig direkt till respektive rektor:
Blåsippans, Skogsgläntans, Tallens och Treklöverns förskolor:
Rektor Vicki Bergström 
0223-292 18
vicki.bergstrom@edu.norberg,se

Källskolan:
Rektor Victoria Åkerlund
0223-291 42
victoria.akerlund@edu.norberg.se

Centralskolan:
Rektor Nicklas Olivensjö
0223-291 01
nicklas.olivensjo@edu.norberg.se

3. Vänd dig till skolchefen
Om du inte är nöjd med hur berörd rektor behandlat ärendet kan du vända dig till skolchefen. Detta är kommunens högsta instans för klagomål.

Skolchef 
Ingrid Nord
0223-291 70
ingrid.nord@norberg.se

Har du synpunkter på något i vår verksamhet ska du få återkoppling inom 36 timmar i enlighet med Norbergs kommuns servicegaranti.

4. Klagomål som berör kommunens hantering av förskole-, fritidshems- och skolfrågor
Om du anser att Norbergs kommun inte fullgör sitt uppdrag enligt skollag eller förordningar kan du vända dig till Skolinspektionen som har tillsynsansvar över skola och barnomsorg.

Skolinspektionen
104 35 Stockholm
08-586 080 00
skolinspektionen@skolinspektionen.se

Mer information finns på Skolinspektionens
hemsida:
www.skolinspektionen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Allmän handling
E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet.
E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.
Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet. Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Servicegaranti
Varje chef, verksamhetsansvarig eller handläggare i Norbergs kommun är i normalfallet nåbar inom 36 timmar. Nåbar innebär att kunna ta emot inkommen fråga via brev, e-post eller telefonväxeln eller via eventuell tjänstemobil inom garantitiden. Nåbarheten gäller att svar ("kvittens") lämnas av sökt tjänsteman inom garantitiden. Alternativt från dennes ersättare eller ansvarig chef.

Personligt sammanträffande ska på begäran ordnas snarast och absolut senast inom två veckor med sökt tjänsteman, dennes ersättare eller ansvarig chef. Besked om exakt tidpunkt för sammanträffandet ska lämnas inom garantitiden.

Servicegarantin utgår från att chef/verksamhetsansvarig/handläggare normalt har sin tjänstgöring dagtid måndag till fredag.
Detta beslut om tjänstemäns tillgänglighet fattades 2002-03-14 enligt Kommunstyrelsen §37