Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunala aktivitetsansvaret KAA

Vad innebär det kommunala aktivitetsansvaret?

Hemkommunen ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret är sysselsatta. Det kallas Kommunens aktivitetsansvar (KAA). Det gäller dig som är över 16 år och har slutat grundskolan, men som ännu inte fyllt 20 år. Kommunen ska erbjuda ungdomarna lämpliga individuella åtgärder. I första hand ska åtgärderna syfta till att ungdomarna börjar på eller återupptar en utbildning, i andra hand att de får en annan sysselsättning som exempelvis arbete. Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas.

Målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret

  • Studieavbrott – elever som avbrutit sina studier från gymnasiesärskolan, från ett nationellt gymnasieprogram eller ett introduktionsprogram
  • Aldrig påbörjat studier – Ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men aldrig påbörjat studier på gymnasiesärskolan, på ett nationellt gymnasieprogram eller ett introduktionsprogram
  • Gymnasieintyg – Elever som har slutfört ett introduktionsprogram enligt sin individuella studieplan
  • Studiebevis – Elever som har slutfört ett nationellt gymnasieprogram utan att ha uppnått kraven för gymnasieexamen

För gymnasieskolor med elever från Norbergs Kommun

Vid avhopp eller hög frånvaro:

Använd blanketten “Anmälan av elev till hemkommunen för åtgärder inom KAA” om elever som är folkbokförda i Norberg avbryter sina studier eller är ogiltigt frånvarande i betydande utsträckning.

Blanketten skickas till ansvarig för kommunala aktivitetsansvaret, se kontaktuppgifter till höger.

Uppföljning:

För vår uppföljning är det även av stort värde att så snart som möjligt vid läsårsslut få besked om vilka elever som har fått studiebevis, examensbevis och gymnasieintyg.