Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Översiktsplanering

Kommunens planarbete handlar om att välja väg för framtiden och se till att vår gemensamma fysiska omgivning; som våra parker, gator, byggnader och vattenområden, ger bra möjligheter till en positiv samhällsutveckling.

Arbetet styrs av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Kommunen har ensamrätt på att utföra planarbetet, som sker genom en demokratisk process där allmänhet, föreningar, företag, myndigheter och andra får lämna sina synpunkter och idéer.

Med olika typer av planer säkerställs att det finns lämplig mark redo för utveckling av verksamheter och bostäder i kommunen, att värdefulla natur- och kulturområden skyddas och att utformningen av ny bebyggelse passar ihop med befintlig. Arbetet bygger på att samla in och väga många olika aspekter: konstnärliga, sociala, ekologiska och samhällsekonomiska, mot varandra för att kunna fatta välgrundade beslut.

Den översiktliga planeringen är vägledande i det fortsatta arbetet och omfattar ofta hela kommunen eller vissa större delområden.

Detaljplaner och områdesbestämmelser är juridiskt bindande handlingar där det regleras mer i detalj hur mark och vatten får användas och hur bebyggelse ska utformas.

Syftet med en översiktsplanering

Översiktsplanering syftar till att olika förändringar i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra som möjligt. Var det byggs och hur mark- och vattenområden används är viktigt om det ska bli en bra helhet och en hållbar utveckling.

Översiktsplanen ska bidra till en god miljö och hållbar utveckling. Den vägleder beslut om hur mark- och vattenområden får användas. Den ska hållas aktuell och kan göras mer detaljerad för tätorter och andra delområden. Samråd och miljöbedömningar är viktiga delar i planeringsprocessen.

Kommunens avsiktsförklaring – med konsekvensanalys

I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill att stad och land ska utvecklas, var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. I planen beskrivs också vilka hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och risk för bullerstörningar och översvämningar. Hur kommunen tänker tillgodose riksintressen ska redovisas särskilt. Planen täcker hela kommunens yta, men kan vara mer detaljerad (fördjupad) för vissa delar, till exempel en tätort.

Att bedöma konsekvenserna av olika alternativ är en viktig del av arbetet. Det ska vara lätt att förstå planens innebörd och konsekvenser. Om planen kan medföra betydande miljöpåverkan ska en särskild miljökonsekvensbeskrivning finnas tillsammans med planförslaget. I frågor om användningen av mark- och vattenområden som berör två eller flera kommuner bör deras översiktsplaner samordnas.

Samråd med medborgare och myndigheter

När kommunen upprättar eller ändrar en översiktsplan ska man samråda med bland andra länsstyrelsen, regionala organ och grannkommuner. Kommunmedborgarna ska också ges chansen att säga sin mening. Samrådet ska dokumenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet görs de ändringar kommunen anser befogade. Sedan ställs det slutliga förslaget ut i minst två månader innan det antas av kommunfullmäktige.

Ska vara aktuell

Översiktsplanen ska hållas aktuell. Minst vart fjärde år måste kommunen ta ställning till om den kan gälla ett tag till eller måste göras om. Ett sätt att hålla planen aktuell är att fördjupa den för ett delområde där planeringsbehoven är störst, eller göra ett tillägg för en fråga som saknas eller inte är tillräckligt behandlad. På så sätt hålls planen aktuell genom en rullande planeringsprocess, där uppföljningen av hur väl den håller leder till successiva ändringar.

Vägleder detaljplanering och bygglov

Översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och beslut i enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark och vattenområden. Den används som bedömningsunderlag av såväl kommunens egna tjänstemän som handläggare på exempelvis länsstyrelsen och domstolar där sådana ärenden överprövas. Den används också av företag som söker plats för sin verksamhet.

Översiktsplanens roll för en hållbar utveckling

Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid. I "Relaterad information" finns en länk till Boverkets vägledning "Hållbar utveckling i översiktsplaneringen " som bland annat innehåller en processmetodik för att arbeta med hållbar utveckling och exempel på hur olika kommuner arbetat med hållbar utveckling i sin översiktsplanering.

Innehållet i översiktsplanen kan inte överklagas

Översiktsplanen är inte bindande, enbart vägledande. Den ger inga rättigheter eller skyldigheter till vare sig myndigheter eller enskilda. I planen vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra. Däremot väger man inte in enskilda intressen. Det görs först i detaljplaneringen eller direkt i bygglovsprövningen. Översiktsplanens innehåll kan därför inte heller överklagas. Det är endast förfarandet när kommunen upprättar översiktsplanen som går att överklaga, det vill säga om kommunen inte följt plan- och bygglagens procedurregler. Detta görs till förvaltningsrätten genom laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Relaterad information