Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Coronaviruset (covid-19)

Här har vi samlat all information vi gått ut med samt viktiga länkar om coronaviruset. Norbergs kommun följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger.

2020-09-28 Från och med den 1 oktober är det möjligt att besöka sin anhörig på våra särskilda boenden i Norberg.

För att minimera risken för smitta COVID-19 kommer vi att anordna planerade besök genom tidsbokning. Besöken förbokas och kommer att vara 1 timme och anordnas vid lokal bubblan Björkängen, samt mötes lokal Granbacken. Besökstillfällen kommer att vara 3 på förmiddag samt 3 på eftermiddag och antalet besökande bör vara begränsat vid varje besökstillfälle.

För att boka en besökstid, kontakta Ann-Marie Åsberg tf. 0223-29132. Bokningen är öppen vardagar kl. 08:30-12:00. Besöken tas emot alla dagar mellan kl. 09:00-16:00.

Vid besök korttidsavdelning Öjersbo, kontakta omvårdnadspersonalen för info. Tf. 0223-29286.

Med respekt för de boende var god följ FHM rekommendationer avseende:

 • Stanna hemma vid förkylningssymtom
 • Håll god handhygien
 • Håll avstånd

 

Uppdaterad information om besöksförbudet på våra äldreboenden
2020-07-22

Besöksförbud gäller fortfarande och vi arbetar med det i enlighet med de allmänna råd som Socialstyrelsen har utfärdat.

Enligt den förordning som beslutades 30/3 2020 (2020:163) så finns det ett tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen Covid -19. Detta förbud gäller fortfarande och vi arbetar med det i enlighet med de allmänna råd som Socialstyrelsen har utfärdat. Det finns undantag som gör att man kan besöka sina anhöriga men det är fortfarande endast i undantagsfall och med särskilt planerade åtgärder i samband med besöket. I varje enskilt fall så är det först och främst en fråga om det finns ett stort behov hos den boende av ett besök på grund av t.ex. stark oro eller ett allvarlig livshotande sjukdomstillstånd. Finns det behovet är det upp till verksamhetsansvarig att se över om det finns förutsättningar för att ett besök kan genomföras på ett säkert sätt. I det beslutet bör man väga in hur miljön ser ut, kan man genomföra besöket utomhus på ett säkert avstånd. Finns det personal som kan hjälpa/stödja under besöket så att det kan genomföras på ett bra och säkert sätt.

Socialstyrelsen har 2020 07 14 öppnat för möjligheten till besök om man kan påvisa att man har antikroppar mot Covid -19. En bedömning av om ett besök är möjligt behöver ta hänsyn till både den boendes behov av ett fysiskt möte och verksamhetens förmåga att genomföra det på ett säkert sätt, precis som tidigare. Då det än så länge är svårt att vara säker på vilka tester som är tillförlitliga så kommer vi i Norbergs kommun invänta folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende säkra antikroppstest som kan vara en grund för ett undantag till besöksförbudet. Detta är för att vi ska skydda våra äldre så bra vi kan under denna pandemi

___________________________________________________________________________

Information om patientsekretess och smittspridning i kommunen
2020-04-30, klockan 09.45

Uppdaterad information om hur vi jobbar med patientsekretess, smittspridning, vård i våra boenden och skyddsutrustning.

Får kommunen veta om det finns smittade kommuninvånare?
Det är Region Västmanland som bekräftar antal smittade patienter i länet. Region Västmanland lämnar aldrig ut några personuppgifter om patienter eftersom det är föremål för patientsekretess. Region Västmanland informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Kommer ni att informera om smittade individer i kommunen?
Den allmänna smittspridningen av coronaviruset är konstaterad i hela Sverige. Därför kommer vi inte att gå ut med någon information till allmänheten om bekräftade fall av covid-19 inom kommunens verksamheter, vare sig det gäller brukare eller personal. Vi vill på inget vis riskera att röja patientsekretessen. Endast den personal som vårdar eventuella smittade brukare på våra boenden kommer få ta del av den informationen.

Så jobbar vi för att minska smittspridningen
- Besöksförbud på äldreboenden sedan mars
- Hemarbete för de medarbetare som har möjlighet
- Digitala möten
- God handhygien och basala hygienrutiner i våra verksamheter
- Medarbetare stannar hemma vid sjukdom, även vid lindriga symptom

Så använder vi skyddsutrustning
Medarbetare som arbetar i nära omvårdnadsarbete är extra noga med hygienrutinerna. De använder skyddsutrustning enligt de rutiner som kommunen har tagit fram i samråd med Region Västmanland. Skyddsutrustningen används när en person är misstänkt smittad (har symptom) eller är konstaterat smittad av covid-19. Förstärkta rutiner är implementerade under vecka 18 om att använda visir vid brukarnära arbete minde än en meters avstånd. Dessa rutiner är både till för att minska smittspridningen till våra brukare men också för att skydda medarbetarna.

Så vårdar vi i våra boenden
Den som har fått ett positivt provsvar för covid-19 – och inte behöver sjukhusvård – kommer att isoleras i sin lägenhet, för att inte riskera att smitta övriga boende. I möjligaste mån separerar vi också personal som arbetar med smittade och personal som arbetar med övriga personer, så att de inte rör sig mellan grupperna. Ansvarig sjuksköterska tar kontakt med anhöriga vid provtagning och återkopplar resultatet. Om vi får ett bekräftat fall kommer vi kontakta övriga anhöriga för information.

Hemtjänstpersonal ska träffa så få personer som möjligt
Målet inom hemtjänsten är att våra invånare som behöver hemtjänst ska träffa så få personer som möjligt för att minska risken för smittspridning. Vi ska upprätthålla samma service till våra brukare som har hemtjänst men minimera antalet personer som kommer i kontakt med dessa.

___________________________________________________________________________

Viktig samhällsinformation
2020-04-17, klockan 13.25

Krisledningsgruppen har möten tre gånger i veckan, även röda dagar, för att få en samlad och uppdaterad lägesbild kring covid-19. Målbilden är att vi ska säkerställa det kommunala uppdraget, minska smittspridningen och ansvara för det geografiska områdesansvaret samt omvärldsbevaka. Vi vill att du som medborgare ska få uppdaterad och relevant information om läget i kommunen.

Smittspridning och skyddsmaterial. Vi planerar för att säkra bemanning vid eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna. Alla verksamheter och medarbetare får information om vikten av att följa de grundläggande hygienrutinerna. Vad gäller skyddsmaterial arbetar vi tillsammans med länets samtliga kommuner, regionen och Länsstyrelsen för att få tag i godkänt skyddsmateriel för att täcka nuvarande samt kommande behov.

Besöksförbud på äldreboenden. Sedan mars månad råder besöksförbud på våra äldreboenden.

Näringslivet. Vi vill stötta det lokala näringslivet och våra företagare i dessa oroliga tider. Några åtgärder som vidtagits är bland annat att fakturor till kommunen skickas digitalt för snabbare hantering i våra system, inga kommunala avgifter för uteservering eller reglering av datum för säsong, inga tillsyner kommer att ske som inte är akuta och det finns möjlighet till mer tidsfrist vid tillståndsansökningar om man vill skjuta på kommande arbete.

Hemleverans av medicin och livsmedel. Är du riskgrupp och behöver hjälp med att handla medicin eller mat? Kontakta 0223-298 12 för beställning av mat och Apoteksgruppen 0223-201 20 för mediciner.

Digitala möten och hemarbete. Våra politiska sammanträden sker i första hand digitalt. Kommunstyrelsens sammanträde den 14 april genomfördes via videolänk med ordinarie ledamöter. Medarbetare som har möjlighet jobbar hemifrån efter dialog med närmaste chef.

Information. För att säkerställa relevant och uppdaterad information till medborgare och medarbetare deltar vi bland annat i regionala kommunikationskonferenser. Vi uppdaterar kontinuerligt vår hemsida och sociala medier. Intern information publiceras på intranätet.

Vi följer myndigheternas råd och rekommendationer. Tillsammans hjälps vi åt!

___________________________________________________________________________

Om provtagning, smittspridning samt skyddsmaterial för personal
2020-04-09, klockan 13.14

Information om hur vi hanterar provtagning av personal, smittspridning i äldreboenden och läget kring skyddsmaterial.

Vad gör kommunen för att erbjuda personal provtagning?

Norbergs kommuns ambition är att erbjuda all personal inom vård och omsorg möjlighet till provtagning av Covid-19. Den prioritering som region Västmanland har för provtagning är enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer: I första hand patienter med akuta infektionsinsjuknande med feber och/eller luftvägssymtom som läggs in på sjukhus samt personal i sjukvård och äldreomsorg. Den första gruppen är prioriterad och den kapacitet som blir över fördelas på personal. All personal inom vård och omsorg, både medarbetare i regionen och i kommunerna, ingår i samma prioriteringslista från regionen och fördelas på samma sätt till möjliga provtagningstillfällen. Det är således regionen som gör prioriteringen.

Vad gör kommunen om smitta i boenden ökar?

Prover tas på brukare med misstänkt smitta, får kommunen kännedom om flera fall än den som är konstaterad läggs information på kommunens hemsida.

Hur arbetar kommunen för att minska smittspridning inom vård och omsorg?

Följande åtgärder gäller:

 • Besöksförbud på äldreboenden gäller.
 • Kommunen har stängt samlingslokaler.
 • Vi följer Region Västmalands rekommendationer gällande hygienrutiner och skyddsutrustning.
 • Kommunen arbetar för att säkra bemanning vid eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna.
 • Kommunen samarbetar med andra kommuner, regionen samt Länsstyrelsen som samordnar frågor om material till vården.
 • De boende som konstaterats med Covid-19 vårdas enskilt i sin lägenhet. Det innebär också att ett begränsat antal medarbetare jobbar med den sjuke.
 • Kommunen har en tät dialog med regionen där samverkar sker med läkare som leder vården.

Hur hanteras en eventuell ökad smittspridning?

Kommunen planerar för att säkra bemanning vid eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna. Alla verksamheter och medarbetare får information om vikten av att följa de grundläggande hygienrutinerna.

Hur är läget med skyddsmaterial?

Det råder allmän brist i hela landet på skyddsmaterial. Norbergs kommun har beställningar hos kommunens leverantörer men tyvärr informerar de om leveransproblem då efterfrågan är mycket stor och global. Kommunen arbetar utöver det tillsammans med länets samtliga kommuner, regionen och Länsstyrelsen för att finna material på andra sätt.

Ett viktigt tillskott är alla som hör av sig med erbjudanden. Kommunen kommer att få tillgång till ett antal skyddsmask 90 som fördelas från regionen utifrån befolkningsmängd. Just nu den 9 april har vi tillgång till skyddsutrustning men en brist kommer att uppstå om inte utrustning på sikt inkommer samt smittspridning ökar. Visst material har tillverkats i egen regi och med det stöd kommunen fått. Kommunen arbetar dagligen för att säkerställ tillgång till nödvändigt material.

___________________________________________________________________________

Informationslinjen guidar dig rätt
2020-04-09, klockan 11.04

Det finns mycket information kring coronaviruset som kommer från myndigheterna, regionen och kommunen. Om du har frågor men inte vet vart du ska vända dig för svar kan du ringa informationslinjen. De som svarar kan exempelvis guida dig till rätt person inom kommunen eller till någon av våra myndigheter för att du ska hitta den information du efterfrågar.

Telefonen vänder sig till dig som vill ha information och inte hittar den på egen hand. Du som ringer ska få information om vilket stöd som finns och hur du hittar rätt och de som svarar har möjlighet att fånga upp vilket behov av stöd som efterfrågas.

Du blir uppringd om vi inte kan svara på frågan direkt. Det är främst frågor som rör kommunen men det finns även möjlighet att bli hänvisad till andra myndigheter.

Vi för statistik över antalet samtal samt vilken information som efterfrågas. Du får vara anonym.

Informationslinjen är öppen för samtal helgfria måndagar och torsdagar.

Kontaktuppgifter

Måndagar och torsdagar, klockan 13.00-15.00
Telefon: 0223-290 82

___________________________________________________________________________

Boende på äldreboendet Björkängen smittad av coronaviruset
2020-04-07, klockan 18.04

Idag den 7 april har en boende konstaterats positiv för covid-19 vid Björkängens äldreboende.

Medarbetare upptäckte symtom varvid kontakt togs med sjuksköterska som i sin tur konsulterade läkare och beslut om vidare utredning och test för covid-19 fastställdes. Testet genomfördes igår och idag kom resultatet som påvisade att den boende är positiv till covid-19. Den boende vårdas på boendet enligt de hygienrutiner som rekommenderas av Region Västmanland. De berörda anhöriga samt övriga anhöriga på Björkängen är kontaktade.

Förutom de ordinarie riktlinjerna utifrån basala hygienrutiner så använder nu medarbetarna skyddsutrustning och barriärvård enligt rutin från smittskyddsenheten. Barriärvård är ett uttryck för den vårdform där patienter som exponeras för smitta och boende med symptom skiljs från de övriga patienterna. Barriärvård avser också en form av skyddskläder eller annan skyddsyta mellan vårdpersonal och en smittad patient, i syfte att hindra virus och bakterier.

Barriärvård ska tillämpas hela dygnet tills symptomfrihet uppnås.

Baserat på hur smittspridning ser ut i andra delar av landet och världen finns risken att fler kan bli smittade. Medarbetare är uppmärksamma på symptom både hos boende och sig själva för att minimera risken för smitta.

Besöksförbud råder sedan en tid tillbaka på alla boende i Norberg.

Vid frågor kontakta socialchef Liselotte Eriksson på telefon 0223-292 22.

___________________________________________________________________________

Psykisk hälsa och covid-19
2020-04-07, klockan 13.32

Tänk på att vi ska skapa en fysisk distansering och inte en social distansering i och med Covid-19. Det är extra viktigt i tider som dessa att visa empati och känslomässig närhet.

You can find information about Covid 19 in other languages here (krisinformation.se)länk till annan webbplats and here (folkhalsomyndigheten.se)länk till annan webbplats.

Vad kan du själv göra:

Om du känner dig mycket orolig, nedstämd, har svårt att sova eller inte kan släppa tankarna på viruset, finns det några saker du kan göra för att själv hantera din oro eller stress.

 • Det är ofta bra att sätta ord på sin oro. Försök att hålla kontakten med andra genom telefon eller videosamtal. Ring någon som du litar på och berätta hur du känner. Om du hellre pratar med någon utomstående finns det flera organisationerlänk till annan webbplats som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl.
 • Fortsätt med dina vanliga rutiner så gott det går. Stig upp i vanlig tid på morgonen, ät bra och rör på dig. Försök att komma ut i friska luften och fortsätt vara fysiskt aktiv. Gå och lägg dig din vanliga tid.
 • Försök att hålla dig sysselsatt med saker som du mår bra av. Att erbjuda andra hjälp kan också göra att man mår bättre.
 • Undvik att använda alkohol, droger och andra substanser för att hantera dina känslor. Om oron känns överväldigande, kontakta 1177länk till annan webbplats eller stöd via telefon, chatt och mejllänk till annan webbplats.
 • Om du känner att nyheterna gör dig mer orolig eller får dig att må dåligt – testa att begränsa tiden du tittar eller lyssnar på nyheter och använder sociala medier. Försök att undvika att titta eller lyssna på nyheter innan du ska sova.
 • Det sprids mycket felaktig information i kristider som kan bidra till oro. Det är viktigt att du hämtar din information om covid-19 från tillförlitliga källor. Utgå från selänk till annan webbplats, 1177.selänk till annan webbplats och krisinformation.selänk till annan webbplats. Tänk också på vilken information du delar vidare.
 • Kom ihåg att situationen kommer att gå över.

Här hittar du vanliga frågor och svar om covid-19länk till annan webbplats

Tips och råd för att minska din oro vid en kris (Röda korset)länk till annan webbplats

Stödlinjer via telefon, chatt och mejl (1177)länk till annan webbplats

Stödlinjer för dig som är barn eller ungdom (UMO)länk till annan webbplats

Äldrelinjen (MIND)länk till annan webbplats

Kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats

Centrum mot våld – Västerås stadlänk till annan webbplats

Om du har tankar på att du inte vill leva längre är det viktigt att du söker hjälp, gärna hos din familjeläkare. Du kan ringa till Självmordslinjen på telefonnummer 90 101 varje dag klockan 06.00-24.00. Hit går det även att ringa om du har en närstående du är orolig för. Du kan även chatta med Självmordlinjen.

Du kan även ringa Röda korsets stödtelefon om du känner dig stressad eller oroad och vill prata med någon. Stödtelefonen är öppen måndag till fredag klockan 12.00-16.00. Alla samtal är anonyma, 0771-900 800.

Självmordslinjen (MIND)länk till annan webbplats

Röda korsets stödtelefonlänk till annan webbplats

___________________________________________________________________________

Nya allmänna råd från Folkhälsomyndigheten
2020-04-02, klockan 09.57

Folkhälsomyndigheten publicerade nya allmänna råd den 1 april 2020 med anledning av smittspridningen av covid-19. Enligt de nya allmänna råden bör större sociala sammanhang undvikas, antalet personer i butiker begränsas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

Dessa allmänna råd är generella rekommendationer om hur smittskyddslagen kan tillämpas, och beskriver hur man kan göra för att undvika smittspridning.

 • Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.
 • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet åskådare. Om det är möjligt att anordna träningar och träningsmatcher utan att riskera sprida smitta kan aktiviteterna hållas, om inte bör de ställas in.
 • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.
 • Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt.
 • I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

___________________________________________________________________________

Stödlinjetelefon för företagare
2020-03-30, klockan 11.09

Du som företagare har möjlighet att ringa kommunens stödlinjetelefon för att få hjälp med frågor kring ditt företagande. Det kan vara frågor som rör finansiellt stöd, lån, rådgivning eller hur du som företagare kan ta del av regeringens krispaket.

Norbergs kommun har samlat kompetens tillsammans med flera aktörer för att akut kunna ta emot frågor från företagare. Genom stödlinjetelefonen kan du få råd och stöd kring ditt företagande.

– En del småföretagare är också familjeföretag som i dessa tider våndas över räkningar och mat på borden. Då är det viktigt att stödja för att företagandet ska fungera så att det blir som ett emotionellt första hjälpen från någon som vet hur företagande fungerar, säger Tobias Back, förenings- och näringslivsutvecklare på Norbergs kommun.

Ring stödlinjetelefonen för mer information om hur du som företagare kan få hjälp.
Telefon: 0223-290 10

Regeringens krispaket till företagare

Regeringen har presenterat ett antal åtgärder till små och medelstora företag i Sverige. Åtgärderna gäller bland annat sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter. För att hjälpa branscher som sällanköpshandel för exempelvis kläder, leksaker och elektronik), hotell och restaurang har regeringen förslagit att påskynda omförhandling av hyror. Förslaget är att staten står för 50 procent av hyresnedsättningen och upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet gäller från 1 april till 30 juni 2020 och kan sökas i efterhand.

Andra åtgärder gäller exempelvis ekonomiskt stöd till dig som bedriver verksamhet inom kultur och idrott ska kunna söka stöd för bland annat. inställda evenemang.

På Verksamt.se finns samlad och uppdaterad information till dig som företagare.länk till annan webbplats

Regeringens krispaket för småföretagarelänk till annan webbplats

___________________________________________________________________________

Stöd till barn och unga kring oro
2020-03-24, klockan 10.55

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn, som både till vardags och under krissituationer erbjuder professionellt stöd till barn. När kriser uppstår i samhället påverkas alla olika, och det är viktigt att barn möts av utbildad personal som kan hjälpa barn utifrån deras stödbehov. Bris ger stöd till vuxna som har frågor om ett barn för att på det sättet indirekt stötta barn, exempelvis hur vuxna kan prata med barn om Corona.

Stöd till barn och unga och tips till barn om att hantera oro

Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Bris stöd till barn och unga har öppet vardagar 9-12 samt 14-21 måndag till söndag. Här finns all info till barn och unga på Bris hemsida: https://www.bris.se/for-barn-och-unga/just-nu/länk till annan webbplats

Här finns tips till barn och unga hur man kan hantera oro: https://www.bris.se/for-barn-och-unga/om-corona/fragor--svar-om-corona-viruset/länk till annan webbplats

Stöd till vuxna som har frågor om barn

Om man är vuxen och har frågor om ett barn kan man kontakta Bris kuratorer alla vardagar 9-12 på 0771-50 50 50. Här finns all info för vuxna om barn på Bris hemsida: https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/just-nu/länk till annan webbplats

Bris ger direktstöd till barn via chatt, telefon och mejl.

I samarbete med krisinformation.se har Bris tagit fram en guide för hur vuxna prata med barn om Coronavirusetlänk till annan webbplats.

___________________________________________________________________________

Hemleverans av medicin och livsmedel till dig som tillhör en riskgrupp
2020-03-23, klockan 11.12

Om du är äldre eller tillhör en riskgrupp har du möjlighet att få medicin och livsmedel levererat hem till dörren. Svenska kyrkan och Apoteksgruppen i Norberg tar emot dina beställningar. Leverans kan ske två gånger i veckan.

Norbergs kommun kan tillsammans med Svenska kyrkan och Apoteksgruppen i Norberg erbjuda hemleverans av medicin och livsmedel till de som tillhör en riskgrupp vad gäller coronaviruset. Det gäller framförallt våra äldre och sjuka medborgare som enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska hålla sig hemma för att minimera risken att smittas. Leverans kan ske två gånger i veckan men kan utökas efter eventuella behov.

Beställning av mediciner
Apoteksgruppen Norberg
Telefon: 0223-201 20

Beställning av livsmedel
Svenska kyrkan
Telefon: 0223-298-12

Det finns flera olika betalningsalternativ och lösningar på legitimering.

Kontakt

Svenska kyrkan
Telefon: 0223-298 12

Apoteksgruppen Norberg
Telefon: 0223-201 20

Norbergs kommun
Telefon: 0223-290 10

___________________________________________________________________________

Information till företagare
2020-03-23, klockan 09.56

Som en följd av coronaviruset drabbas våra företagare och det lokala näringslivet i kommunen. Norbergs kommun har följt de krispaket som lagts fram genom regeringen men det är viktigt att vi alla hjälps åt för att hitta lösningar för det lokala näringslivet. Som kommun vill vi hjälpa och stötta företagare och erbjuder en del åtgärder.

Norbergs kommun erbjuder en del åtgärder och lösningar för alla företagare. Det kan exempelvis handla om:

 • Fakturor till kommunen skickas digitalt för snabbare hantering i våra system.
 • Vi erbjuder akutföretagsrådgivning. Vi ger gärna tips och förmedlar möjligheter utifrån företagets behov och de krisstöd som regeringen satt in.
 • Inga kommunala avgifter för uteservering eller reglering av datum för säsong.
 • Inga tillsyner kommer att ske som inte är akuta.
 • Mer tidsfrist vid tillståndsansökningar om man vill skjuta på kommande arbete.
 • Bokade arrangemang kommer vi i möjligaste mån att skjuta fram istället för att avboka då många kulturarbetare, föreläsare och andra är egenföretagare i en utsatt bransch.
 • Kommunen för dialog med fastighetsägare gällande eventuella lättnader för företagen.
 • 90 dagars kredit istället för 30 för VA-avgifter för företag.
 • Varselberedskap tillsammans med olika aktörer om det blir tal om varsel. Norbergs kommun önskar kontakt för samverkan med företag om detta skulle vara aktuellt.
 • Kontakt med bank och Almi när det gäller stöd för finansiella frågor.
 • Vi ser över Jobbmatchning och har dialog med företag som drar ner på sin personalstyrka samtidigt som finns det branscher som behöver stärka upp på grund av sjukdom.

Vi följer utvecklingen noggrant och fler åtgärder kan komma att erbjudas och politiska beslut kan hanteras skyndsamt.

En samordningsgrupp har tillsatts som ska säkerställa samhällsviktiga funktioner och samordna service från näringslivet till riskgruppen. Företag med fler anställda i olika branscher kontaktas för att kommunen ska få en bra lägesbild av hur de olika branscherna påverkas av personalsituation, orderingång och leverans. Handeln i centrum kraftsamlar för att kunna erbjuda hemleveranser.

Näringslivsenheten skickar ut nyhetsbrev till våra lokala företagare med information. Har du inte fått det kan du kontakta vår förenings- och näringslivsutvecklare.

Företagen är viktiga för oss. Tillsammans kan vi stötta och hjälpa varandra!

Verksamt.se, för dig som driver företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Tobias Back
Förenings- och näringslivsutvecklare
Telefon: 0223-290 10
E-post: tobias.back@norberg.se

___________________________________________________________________________

Information på olika språk om hur du kan skydda dig själv och andra från smitta
2020-03-18, klockan 13.28

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du hitta information på andra språk än svenska om hur du kan skydda dig själv och andra från smitta. Där finns samlad information på bland annat finska, tyska, franska, dari och tigrinja.

Information in other langugages regarding the new virus covid-19 can be found at The Public Health Agency of Swedens website. Here you can find informaton in finnish, german, french, dari and tigrinyan.

Information på olika språk om hur du kan skydda sig själv och andra från smitta, länk till Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

___________________________________________________________________________

Kommunens krisledning är aktiverad med anledning av coronaviruset (covid-19)
2020-03-18, klockan 11.41

Norbergs kommun aktiverade sin krisledningsgrupp den 28 februari 2020 med anledning av coronaviruset (covid-19). Krisledningen består av nyckelpersoner inom kommunen. Målet är att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt samtidigt som vi minimerar smittspridningsrisken. Vi följer myndigheternas rekommendationer med anledning av detta.

Krisledningen har under den senaste tiden deltagit i digitala möten med länets samlade krisledning. Den samlade krisledningen i länet består av bland andra Region Västmanland, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Polisen, Försvarsmakten, räddningstjänster, P4 Västmanland och länets alla kommuner. Vid behov är ytterligare representanter med i dessa möten.

En viktig del i arbetet för krisledningen är kunskapsinhämtning för lägesbilder och samordning. Norbergs kommun lämnar kontinuerligt lägesrapporter till Länsstyrelsen i Västmanlands län.

___________________________________________________________________________

Distansstudier för alla elever inom Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU)
2020-03-17, klockan 14.07

Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ingen undervisning kommer ske i NVU:s lokaler från och med onsdagen den 18 mars.

Detta gäller all utbildning som Norra Västmanlands Utbildningsförbund ansvarar för inom gymnasieskolan Brinellskolan med alla program och inriktningar, särskola, SFI och vuxenutbildning. Undervisningen kommer att hållas genom fjärr- eller distansundervisning. Du som elev följer ditt ordinarie schema hemifrån. Rekommendationen är att inga elever ska vistas på skolan men all frisk personal jobbar som vanligt och är tillgängliga för elever. Som gymnasieelev kan du kontakta din mentor, lärare eller rektor vid funderingar.

Du kan hitta kontaktuppgifter på NVU:s webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

___________________________________________________________________________

Familjerådgivningen tar endast emot rådgivande samtal
2020-03-16, klockan 13.46

Familjerådgivningen med besöksadress i Fagersta har på grund av smittspridningen av coronaviruset endast möjlighet att tillhandahålla rådgivande samtal via telefon. Familjerådgivningen kontaktar er som har inbokade tider för gemensam planering av den fortsatta kontakten. Spara gärna dessa telefonnummer.

Helene Risberg: 0223-442 89 eller 076-723 53 84

Karina Ahl Hansen: 0223-446 07 eller 070-530 69 03

Det går bra att skicka e-post till familjeradgivningen@fagersta.se.

___________________________________________________________________________

Besöksförbud på våra äldreboenden och LSS-verksamheter
2020-03-12, klockan 10.32

Efter Region Västmanlands rekommendationer har Norbergs kommun från och med idag den 12 mars infört besöksförbud på våra äldreboenden och LSS-verksamheter. Bakgrunden till beslutet är Folkhälsomyndighetens bedömning att risken för allmän smittspridning av coronavirus (covid-19) är mycket hög i Sverige. Störst risk för att bli allvarligt sjuka löper äldre och människor med flera sjukdomar.

Besöksförbudet gäller följande boenden och verksamheter:

 • Björkängen
 • Granbacken
 • Korttidsboendet Öjersbogården
 • Lillgården
 • Cornetten

Besöksförbudet innebär att all planerad underhållning och verksamhet i lokal Bubblan på Björkängen är inställt.

Besöksförbud på Region Västmanlands sjukhus och psykiatriska avdelningar, länk till Region Västmanlands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

___________________________________________________________________________

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)
2020-03-11, klockan 17.17

Enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten råder vi anhöriga att undvika onödiga besök på våra äldreboenden och LSS-verksamheter om man har symtom på infektion som feber, hosta eller luftvägssymtom.

Region Västmanland meddelar att från och med idag, 11 mars kl. 15, införs besöksförbud i hälso- och sjukvården i Västmanland på grund av coronavirus (covid-19). Det innebär att det inte är möjligt att besöka vänner eller anhöriga som är inlagda på en vårdavdelning på sjukhusen i Västerås, Köping, Sala, Fagersta eller inom psykiatrin i Västmanland. Beslutet gäller tillsvidare.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom på Coronaviruset, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Några allmänna råd för att minska smittspridningen är att tvätta händerna ofta, nys och hosta i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun, stanna hemma när du är sjuk och att använda handsprit.

In English
General measures to prevent the spread of coronavirus disease. When coughing and sneezing, remember to cover your nose and mouth with flexed elbow. Wash your hands with soap and water.

Folkhälsomyndigheten - skydda dig och andralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177länk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

___________________________________________________________________________

Coronaviruset: om att gå till jobbet, skolan med mera efter utlandsresa
2020-03-02, klockan 08.49

Om att gå till jobbet, skolan med mera efter utlandsresa med hänsyn till det utökade riskområdet för smitta av det nya coronaviruset, covid-19. Inga restriktioner gäller för arbete, skolgång eller andra aktiviteter om du är symtomfri.

Om du har symtom som feber och/eller luftvägsinfektion (hosta) men inte vistats i något av riskområdena eller varit i kontakt med någon som konstaterats vara smittad finns det inte heller några restriktioner.

När ska jag stanna hemma och kontakt vården?

Om du har symtomen (feber, hosta) och har, inom 14 dagar, varit i något av de områden som listas nedan ska man stanna hemma och ringa till 1177 för rådgivning. Detta gäller även om symtomen skulle komma efter att du redan återgått till ditt arbete, skola eller övrig aktivitet. Då är det också viktigt att ta sig hem enskilt och ta kontakt med vården via 1177 för rådgivning.

Riskområden

 • Kinas fastland och Hong Kong (Macau undantaget)
 • Sydkorea
 • Iran
 • Norra Italiens regioner Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto
 • Vid genomresor eller byte av plan i dessa riskprovinser i Italien finns det inga restriktioner
 • Aostadalens skidorter (exempelvis Courmayeur, Cervinia och Monterosa) och Trentinos skidorter (exempelvis Madonna di Campiglio, Val Gardena) är undantagna. Dessa skidorter ligger inte i de fyra riskområdesprovinserna

Om du varit i kontakt med någon som konstaterats smittad eller som bedömts (av officiell person) vara ett starkt misstänkt fall ska du stanna hemma och kontakta 1177 för rådgivning.

folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats hittar du uppdaterad information och frågor och svar om coronaviruset och sjukdomen Covid-19. Du kan också ringa 113 13 för svar om sjukdomen.

https://folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/februari/ring-113-13-for-svar-om-coronavirussjukdom-covid-19/länk till annan webbplats

___________________________________________________________________________

Information med anledning av nya coronaviruset
2020-02-28, klockan 09.28

Sjukdomen som sprids av det nya coronaviruset heter covid-19. Symtomen är feber och hosta och påminner om influensa. Har du inte varit på resa i ett område där personer har blivit smittade av coronaviruset de senaste 14 dagarna, men har liknande symtom? Då är det inte sannolikt att du har fått covid-19.

Stanna hemma och ring 1177 om du tror att du är drabbad

Om du tror att du kan vara smittad är det mycket viktigt att du inte åker direkt till sjukvården utan stannar hemma och ringer till 1177 vårdguiden på telefon. Om du besöker sjukvården är risken stor att du sprider smittan vidare till både hälso- och sjukvårdspersonalen och andra patienter.

Läs mer om vård och coronaviruset på 1177.selänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten har sammanställt aktuella frågor och svar om coronavirusetlänk till annan webbplats