Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Gruvrisker

I Norbergs kommun finns ett stort antal gruvhål. Ett arbete med att identifiera gruvhålen och sammanställa ett faktaunderlag som visar gruvhålens relation till platser där människor vistas eller bor har genomförts under 2015. Inventeringen har gjort att man idag känner till 630 gruvhål inom Norbergs kommun. Vidare arbete för att utreda riskerna förknippade med gruvhål pågår.


Det finns alltid någon form av risk för skada på person vid gruvor. Riskerna är ofta kombinerade med varandra och finns vid såväl öppna som övertäckta schakt, vid brytningskanter, mm. Det är inte bara människor som kan utsättas för risker relaterade till gruvhål, även djur, egendom, infrastruktur kan drabbas.

Gruvor är farliga miljöer där de mest uppmärksammade riskerna är fallolyckor och ras. Ras kan ske både långsamt eller som en våldsam kollaps. Risken för allvarliga skador är stor oavsett hur raset sker, men vid långsamma ras kan det finnas varningssignaler som kan upptäckas i tid.

I Norbergs kommun har flera mer eller mindre stora ras vid olika gruvor inträffat. Flera av tidigare ras har varit allvarliga och lett till att vägar har flyttats, att egendom har förstörts och att områden avlysts.

Alla rapporter som framtagits under gruvrisk-projektet finns samlade på följande sida

Gruvriskanalyser i Norbergs kommunlänk till annan webbplats

Relaterad information