Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Krisberedskap

Här hittar du information om krisberedskapsåtgärder i Norbergs kommun.

I lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) går att finna tre principer:

Ansvarsprincipen. Den som har ansvaret under normala förhållanden ska även ha det under kriser
Likhetsprincipen. En verksamhets organisation och lokalisering ska överensstämma så mycket som möjligt under fredstid och kris som vid krig
Närhetsprincipen. Kriser ska hanteras på så lokal nivå som möjligt.

Med "extraordinär händelse" avses en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommun eller landsting.

I kommuner och landsting ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser, en krisledningsnämnd. Närmare bestämmelser om krisledningsnämnden finns i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544).

Informationsplatser

I kommunen finns två förutbestämda informationsplatser, dessa är:

• Biblioteket
• Kärrgruvans skola