Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Risk- och sårbarhetsanalys

Kommunen planerar och analyserar tänkbara risker och hot som kan medföra problem i samhället. Det gör kommunen bland annat genom en risk- och sårbarhetsanalys.

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ska kommuner och landsting genomföra en risk- och sårbarhetsanalys.

En risk- och sårbarhetsanalys innebär att en inventering av kända hot och risker som finns i kommunen genomförs. Utifrån inventeringen presenteras resultatet i en analys som i sin tur ligger till grund för det fortsatta arbetet med att stärka beredskapen.

Kommunen ska fastställa en risk- och sårbarhetsanalys under mandatperiodens första år.

Norbergs kommun genomför varje år någon typ av krisledningsövning. Övningarna kan vara olika händelser som exempelvis elavbrott, pandemier eller informationsproblem.

Relaterad information