Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

SCB:s medborgarundersökning

Exempelbild

Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning.

Ett antal medborgare i kommunen väljs ut för att svara på frågor på hur man ser på kommunen inom tre olika områden:

  • Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Nöjd-Region-Index (NRI)
  • Vad tycker du om kommunens olika verksamheter till exempel vägarna, skolan och äldreomsorgen? Nöjd-Medborgar-Index (NMI)
  • Vilket inflytande upplever du att du kan ha på kommunala beslut? Nöjd-Inflytande-Index (NII)