Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Vision Norberg 2025

"Den växande kommunen som är tillgänglig, trygg och utvecklande för alla. Mångfald är den självklara drivkraften för tillväxt och utveckling"

Kommunfullmäktiges vision (antagen av KF, januari 2016)
Norbergs kommun har arbetat fram en vision för år 2025. Processen började våren 2015 där förtroendevalda, tjänstemän, och invånare involverats i framtagande via utvecklingskonferenser samt arbetsmöten.
I januari 2016 beslutade kommunfullmäktige om en vision samt fyra strategiska områden för Norberg.

Strategiska utvecklingsområden
Kommunfullmäktige har beslutat om fyra strategiska områden som har stor betydelse för Norbergs kommun. Dessa anger vägar fram till vision. I flera fall behövs samverkan mellan kommun och externa krafter för att nå Vision 2025.

Exempel

Kommunstyrelsens övergripande inriktning
I Norbergs kommun vet vi vilka vi är till för. För oss står invånare, brukare, kunder och elever i centrum. Det är dem vi är till för och det är för dem som vi skapar värde. Det är de som ska ha nytta och glädje av vårt arbete. Invånarna i Norberg är på så sätt både uppdragsgivare och mottagare av kommunala tjänster.

Med grund i Vision 2025 samt kommunfullmäktiges fyra strategiska områden har kommunstyrelsen formulerat 10 mål. Utifrån målen formulerar utskotten åtaganden, som i sin tur formas i handlingsplaner samt aktiviteter/genomförande.

 

Kommunstyrelsens mål för perioden 2016-2018:

Den tillgängliga och attraktiva kommunen

  1. Invånarna är delaktiga i samhällsutvecklingen och kan påverka den egna livssituationen.
  2. Invånarna är trygga i livets alla skeenden.
  3. I Norberg tas allas förmåga tillvara och det finns goda möjligheter till livslångt och livsvitt lärande.
  4. Norberg är en digitaliserad och innovativ kommun.

Samverkan för hållbar tillväxt och utveckling

  1. Natur- och miljöarbete gör det enkelt att göra klimatsmarta val i vardagen.
  2. Norberg har ett varierat och blomstrande näringsliv.
  3. I Norberg har alla invånare en god hälsa med attraktiva och hälsosamma boendemiljöer.

Unik miljö för fritid, kultur och besöksnäring

  1. I Norberg finns ett brett utbud av fritids- och kulturupplevelser samt möjlighet till ett aktivt och varierat föreningsliv för alla.
  2. Norberg är en utvecklad arrangemangs- och besöksort.

Kommunen – en attraktiv arbetsgivare

  1. Norbergs kommun är en attraktiv arbetsgivare med engagerade, nöjda och stolta medarbetare.