Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

2012

Här hittar du avslutade medborgarförslag som inkom 2012.

Medborgarförslag om Karlbergs lekplats som alternativ till planerad lekplats vid Norbergsån
Dnr: 2012.0071.914

OBS! Detta är en nerkortad version.

Det är ytterst få i debatten som förordar en lekplats vid Norbergsån i Norberg, kommunens ekonomiska resurser verkar vara ytterst begränsade och antalet kommunala sommarjobb för unga minskats från 45 till 21. Därför kommer här ett alternativ. Det frigör medel samtidigt som Norbergs mest välbesökta och populäraste lekpark kan vidareutvecklas och även i framtiden ta emot barn och vuxna.

I debatten har det sagts att den nya lekplatsen inte innebär ökade kostnader för norbergarna. Det låter helt obegripligt. Politiker talar om att pengarna ska tas från NVK:s driftsbudget. Men hur man än beskriver dessa pengar är det i slutändan från Norbergarnas skattekronor de kommer. Att anlägga lekparken beräknas kostar enligt förslag uppemot 2 miljoner kronor som ska fördelas på en tioårsperiod, alltså 200 000 per år. Till det ska läggas årlig kostnad för skötsel och underhåll. Det kostar säkert lika mycket per år, grov räknat alltså 200 000 per år. Pengar skulle komma fler norbergare till godo, framför allt både barn och ungdomar, om kommunen istället satsar på fler sommarjobb och ett driftsstöd till Norbergs mest välbesökta och populäraste lekpark, nämligen Karlbergs lekplats.

Ta därför en diskussion med hembygdsföreningen om att hjälpa till att vidareutveckla den populära och välbesökta lekparken på Karlberg. Kontaktperson och initiativtagare till att utveckla Karlbergs lekplats är Lars Jacobsson från hembygdsföreningen. Jag uppmanar NVK att ta kontakt med honom för att inrätta ett mera ingående samarbete. För att travestera en känd devis: Norberg - överraska oss positivt!

Kommunfullmäktiges beslut § 70 2012-10-01

Medborgarförslaget avslås enligt Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds förslag med motiveringen att kommunen inte har för avsikt att investera i lekplats på annan mark.

_______________________________________________________________________________

Medborgarförslag om snöskottning för äldre
Dnr: 2012.0056.914

Målsättningen är att äldre skall bo kvar hemma är rätt och riktig. Men Fixar-Malte, hemtjänst och biståndshandläggare kan ej fungera om det är svårt att göra hembesök pga snöhinder. Därför bör den fina och väl fungerande hjälpen återinföras. Trygghetsboendet som planeras på Kornettgatan är säkert bra, men att sälja sitt hus och flytta in i en 2:a för sjutusen kr/mån låter inte särskilt lockande för mig åtminstone. Kommunalrådet Åsa Erikssons uttalande jag citerar "Den modell som utgår från befolkningens ålder och antal när det gäller att planera budget för kommunens olik verksamheter".
Vad har det använts för modeller tidigare?

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med flera olika frågeställningar. Kommunstyrelsen vill att socialutskottet behandlar och ger förslag till beslut med motivering, gällande möjligheter att erbjuda snöskottning för äldre.

Kommunfullmäktiges beslut § 71 2012-10-01

Medborgarförslaget avslås.

_________________________________________________________________________________