Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

2015

Här hittar du avslutade medborgarförslag som inkom 2015.

Medborgarförslag om att göra lekparken i kvarteret Stockrosen till en rökfri zon
Dnr: 2015.0209.914

En söndag i maj besökte jag kommunens lekpark i kvarteret Stockrosen. Den var välbesökt ca: 20 barn (plus föräldrar) roade sig i de olika lekredskapen som finns. Välordnat med trädgårdsmöbler utplacerade på olika ställen i parken för oss väntande. En välbesökt och gemytlig oas.

MEN... nu kommer ett frågetecken?

Vilka oansvarliga människor kastar fimpar och spottar snuskuddar i lekparken? De hör inte hemma på en plats där barnen ska leka och vara trygga!

Här krävs skärpning!

Jag vill:

Att Norbergs kommun beslutar att göra lekparken i kvarteret Stockrosen till en rökfri zon,

Kommunfullmäktiges beslut § 99 2015-09-28

1. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund uppdras att sätta upp askfat i anslutning till lekparken.
2. Arbetsmarknadsenheten uppdras att ansvara för drift och underhåll av askfaten.
3. Finansiering sker inom Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds tilldelade ekonomiska ram.
4. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
5. Kommunstyrelsens ordförande Åsa Eriksson (S) ges i uppdrag att bevaka frågan om en eventuell rökfri zon med anledning av pågående lagstiftningsarbete.

_________________________________________________________________________________

Medborgarförslag om målportal på torget
Dnr: 2015.0125.914

Norberg har utvecklats till en betydande "Evenemangsort" med Engelbrektsloppet, Engelbrektsturen och Engelbrektssommar. Tack vare Kommunens tillmötesgående kan evenemangen utnyttja hela Norbergs centrum att förlägga start och mål på torget. Detta är unikt och väcker stor beundran från andra arrangörer både i Sverige och utomlands. Engelbrektsloppet, som numera också ingår i Euroloppsfamiljen, är det enda loppet av 16 som har denna förmån. Viktigt är också att man på ett smidigt sätt kan komma ut på tävlingsbanorna via Gruvpunken och viadukten under 68:an.

Vasaloppet har bredvid "Gustav Wasa" också en fast målportal som är en attraktion året runt. Engelbrektsloppet är med årets lopp uppe i 3.700 anmälda åkare och överlägset det näst största i Sverige och det största i Euroloppet. Vi tycker att Norberg också skall ha en fast målportal som både är viktig för evenemangen och som attraktion för Norberg

Avser
Målportal på Norbergs torg enl. bif. fotomontage.

Utförande
En kopia, skalenligt nedförminskad av "Södra schaktets lave" från 1902 som står vid Mossgruveparken i Kärrgruvan. Att tillverka den i två exemplar och förbinda lavarna med den nuvarande devisen "I Engelbrektsbygd för styrka och frihet".
Den skall byggas på ett hantverksmässigt korrekt sätt så att den överensstämmer med originalet och frigången till devisen är beräknad till 4,5 m.

Kommunfullmäktiges beslut § 26 2016-03-07

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
2. Utförandet av målportalen sker i överrenskommelse med kultur-, idrotts,- och fritidsutskottet och Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd.

_________________________________________________________________________________

Medborgarförslag om förbudsändring på en del av Kastenhofsvägen
Dnr: 2015.0334.914

Kastenhofsvägen i Kärrgruvan mellan Snickarbovägen och en punkt 115 m väster om Hedemoravägen är nu begränsad för fordonstrafik i den ena riktningen enligt beslut 2010-04-29.

Detta innebär även förbud för cyklister och ridande och i praktiken att de cyklister som kommer från "Kylsbohållet" och skall cykla till skolan eller vidare upp mot Polhemshjulet/Kärrgruvan norra nu måste åka ut via Snickarbovägen och där korsa den starkt trafikerade Hedemoravägen för att på den följa cykelbanan norrut och sedan igen korsa Hedemoravägen för att nå den södra delen av Hedemoravägens bebyggelse och skolan.

Mitt förslag är att ändra förbudet "Förbud mot trafik med fordon" till "Förbud mot trafik med motorfordon" alltså i praktiken tillåta cykeltrafik (och eventuella hästar) i båda riktningarna mellan och förbi Kärrgruvans skola och "Kärrgruvans gamla skola" det så kallade Berget.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslaget har remitterats till Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) och Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd (V-Dala Miljö- och bygg).

NVK föreslår att medborgarförslaget avslås. V-Dala Miljö- och bygg avstår från att lämna yttrande.

Kommunfullmäktiges beslut § 46 2016-05-09

Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarslaget.

_________________________________________________________________________________

Medborgarförslag om cykel och promenadväg till Lillsjön
Dnr: 2015.0296.914

Vi är många som vill ha en säker genomfart för gångtrafikanter, cyklister och ridande från Tråbacken väg nr 729 och genom Bjurfors på väg nr 751. Problemen är speciellt i de två kurviga och smala delarna som finns i anslutning till den lilla bron över Bjurforsbäcken.

Frågan har varit uppe till diskussion för något år sedan där tjänstemän från Norberg/Avesta pratade om en tänkbar cykelväg prallellt med ovan nämnda vägsträcka på ett offentligt möte i Nappekällaren i Bjurfors.

Det skulle gagna säkerheten för både personer från Avesta och Bjurfors, då det är många som använder vägsträckan till och från bland annat Lillsjöbadet.

Vi vill om möjligt att både Avesta och Norbergs kommun ska samverka i att besvara detta medborgarförslag.

Kommunfullmäktiges beslut § 111 2016-09-26

Att medborgarförslaget anses besvarat i och med allmänna utskottets beslut om att önskemål om ny gång- och cykelväg tid väg 751 ska tas med nästa gång kommunen får den regionala infrastrukturplanen på remiss.

_________________________________________________________________________________

Medborgarförslag om prideflagga utanför kommunhuset
Dnr: 2015.0259.914

Undertecknade önskar att Prideflaggan skall synas utanför kommunhuset i Norberg. Den står ju för alla människors lika värde och är en mycket viktig symbol för detta. Detta behöver vi mer än väl idag.

Kommunfullmäktiges beslut § 112 2016-09-26

1. Att kommunen skaffar en prideflagga för flaggning utanför kommunhuset.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för flaggning med prideflagga.
3. Inköpet finansieras av driftbudgeten.

_________________________________________________________________________________