Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

2016

Här hittar du avslutade medborgarförslag som inkom 2016.

Medborgarförslag efterlevnad av trafikregler, behov av bättre information till nyanlända
Dnr 2016.0273.914

Efterlevnaden av trafikregler är mycket dålig inne i Norberg by, såväl bland svenska ungdomar, som s.k. nyanlända. Detta gäller såväl cykel – som biltrafik. Man cyklar på trottoarer, på nätter och kvällar utan belysning. På Skolgatan, där jag bor, körs trimmade mopeder utan ljuddämpare i hög fart fram och tillbaka. Det farthinder (asfaltsbula) som byggts används som trampolin för luftfärd med mopeden. Trafikincidenter i hörnet Engelbrektsgatan – Skolgatan är inte ovanliga.

Det är nödvändigt med instanser som skola o.s.v., som kommer i kontakt med nyanlända ordentligt informerar om vilka trafikregler som gäller i vårt samhälle. Man måste dessutom se till att regler efterlevs, vilket kräver att polis stickprovsvis måste finnas på plats. Skolgatan är under morgon och eftermiddag hårt trafikerad då barn numera i ökande omfattning skjutsas till och från skolan.

Våra naturreservat t.ex. Klackberg, trafikeras av såväl fyr- som tvåhjulingar, motorfordon som framförs i hög fart längs skogsstigar, farliga och störande för promenerande och djurliv. ”Rutschen” används som motocrossbana. Bommar ligger sönderbrutna och vräkta åt sidan.

Vid gamla tågbron vid Näs har under sommaren utvecklats bilburet fiske. Man hänvisar till att inga skyltar finns som förbjuder bilkörning på gamla Järnvägsbanken samt verkar (låtsas) inte förstå skyldigheten att känna till lokala trafikförordningar och bestämmelser. Det förefaller även oklart huruvida information om krav på fiskekort nått fram. Missbruk av allemansrätten skapar onödiga motsättningar mellan lokalbefolkning och s.k. nyanlända.

Om någon som helst integration ska vara möjlig måste alla följa regler och förordningar som gäller. Återupprättande av lokal periodvis patrullerande polis är nödvändigt. Medborgare skall inte behöva agera polis själva. Nuvarande anarki föder motsättningar mellan gamla och nya medborgare i vår kommun.

Jag utgår från att Norbergs Kommun har såväl vilja som teknisk och övrig kompetens för att lösa ovanstående problem.

Kommunfullmäktiges beslut § 76 2017-06-19

Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat.

________________________________________________________________________________

Medborgarförslag möjlighet att bedriva pub på kommunens äldreboende
Dnr: NBGK 2016/0026

Vi förslagsställare anser att kommunen behöver förbättra trivseln på kommunens boenden för äldre. Det kan inte vara meningen att man efter ett långt liv skall tvingas bli nykterist på ålderns höst.

Grunden är att det skall vara trivsamt och fritt. Man skall erbjudas bra, vällagad mat på plats, gärna från en meny. Vi vill därför föreslå åtgärder som kanske inte är så ingripande men som kan förbättra de äldres boendemiljö och trivsel.

Förslaget innebär att vi erbjuder äldreboenden i Norberg en pub. En pub där man också kan köpa alkoholhaltiga drycker. Det går gärna kryddas av lite musik och underhållning. De äldre skall väl också få lite guldkant på tillvaron. Finns redan i Norge och i Värmland.

Vi har inte för avsikt att någon privat entreprenör skall in och tjäna pengar på de äldre utan avsikten är att det skall finansieras genom den försäljning som sker.

Vi anser också att de äldre under helger skall kunna beställa sin mat via en meny. Det innebär att de skall kunna välja vad de vill äta. Utbudet behöver inte vara så brett men 2-3 rätter vore angenämt.

Kommunfullmäktiges beslut § 40 2017-05-08

Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat med motiveringen att socialutskottet redan beslutat att införa pub på särskilt boende på prov under 2017.

________________________________________________________________________________

Medborgarförslag "Informationsbehov om begreppet flykting och om vem som gör vad"
Dnr: 2016.0024.914

I samband med att flyktingsituationen blivit mer akut än på länge (senast var det kriget på Balkan) används begreppen kring flyktingar , som jag ser det , väldigt slarvigt. När man i pressen läser om att Norberg tagit emot tusen flyktingar kan man ju få för sig att det är sant. Samhället Norberg har periodvis haft mer än 800 fler personer boende här men det kan felaktigt uppfattas som att kommunen genom detta fått ansvar och kostnader för detta.
Det finns en tydlig skillnad på kvotflyktingar och asylsökande.
Ensamkommande barn går in under asylsökande men har en särställning .Till viss del kan ensamkommande barn också få räknas in bland kvotflyktingar. För att inget missförstånd ska råda bör också den , i mitt tycke , mycket snåriga ekonomin kring mottagandet förklaras. Schablonbidrag och särskilda bidrag till kommuner å ena sidan och bidrag till den enskilde å den andra.
Det kommunala ansvaret bör tydligt redovisas allt från förskoleplatser, skola till sociala utredningar.
Asylprocessen får ju andra intressenter när PUT (permanent uppehållstillstånd) beviljats. Även där krävs en tydlighet vad som gäller.

Utifrån ovan nämnda föreslår jag att:
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genom olika kanaler , hemsida och informationsfolder till samtliga hushåll ex. Norbergsbladet , ge en så tydlig information som möjligt kring begreppet flykting och kring "vem som gör vad" inom detta område.

Kommunfullmäktiges beslut § 87 2016-06-20

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.

________________________________________________________________________________

Medborgarförslag om kommunvapen i mosaik
Dnr: 2016.0102.914

När busskiosken revs för många år sedan uppmärksammade jag att vårt vapen i mosaik var på väg at slängas.

Kultur-, idrotts-, och fritidsförvaltningen fick den då i sin ägo för att restaurera den och sätta upp den på ett lämpligt ställe. Den finns idag på en pall i ett garage vid Biblioteket (FD Folkets hus).

I skrivande stund har den inte kommit upp så jag vill att

  • Den restaureras och sätts upp t.ex. i Sessionssalen i kommunhuset i Norberg så att alla kan se den, eller någon annan lämplig plats.

Kommunfullmäktiges beslut § 2017-01-23

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.