Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

2017

Här hittar du medborgarförslag som avslutats under 2017.

Förslag om insatser som förebygger tiggeri i kommunen
Dnr NBGK 2017/0240


EU-migranter som tigger utanför affärer och inrättningar har visat sig vara en del avvardagsmiljön de senaste åren. Att behöva möta en person som sitter på en kudde och tigger utanför ICA eller Coop är tragiskt och ovärdigt dagens samhälle. Det kan heller inte vara förenligt med en god fysisk eller psykisk hälsa för EU-migranten.

Vi anser att tiggeri på gator och torg är en markör för ett samhälle i förfall. Den visar på ett samhälle som inte har förmåga att fördela sina resurser till människor som befinner sig i fattigdom och nöd. Ett sådant samhällsklimat är något som vi anser är ovärdigt Sverige och Norberg år 2017. Det är samtidigt förvånande att ingenting gjorts från kommunen i frågan under de år tiggeriet pågått.

Vi anser i Norbergs kommun enligt socialtjänstlagen har det yttersta ansvaret för att enskilda som vistas sig inom Norbergs kommungränser får det stöd och den hjälp som de behöver. Vi förutsätter att kommunen idag tillgodoser akuta basbehov för att undvika nöd för fattiga och hemlösa EU-medborgare som vistas tillfälligt i Norberg. Genom insatserna kan undernäring och svält förebyggas, likaså förebyggs spridning av smittsamma sjukdomar.

Förslaget som vi lägger fokuserar på ytterligare insatser av förebyggande karaktär som motverkar och förebygger misär och ohälsa. Kommunen föreslås starta en uppsökande verksamhet som riktar sig mot de personer som tigger utanför våra näringsställen. Uppsökarna främsta uppgift är att motivera dessa personer ansöka om bistånd som syftar att de deltar i arbetsrehabiliterande åtgärder som i sin tur leder till att de får sin försörjning och trygghet genom arbete eller entreprenörskap.
Insatsernas övergripande mål är att tiggeriet upphör i Norberg vilket både stärker kommunen som de EU-migranter som på olika vägar hamnat här.

Kommunfullmäktiges beslut § 174 2017-12-11

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget utifrån att förslaget ej bedöms vara i enlighet med de rådande lagar som socialförvaltningen styrs av.
_________________________________________________________________________

Förslag om att slopa avgifter för kommunmedborgare att tillhandahålla både analoga som digitala beslutsunderlag och beslut i kommunens nämnder, styrelser och fullmäktige
NBGK 2017/0147-1

Under vintern har vi försökt att sätta mig in i hur den politiska aktiviteten ser ut i kommunen. Det har inneburit att vi begärt ut både beslut som beslutsunderlag i ärenden som varit intressanta att ta del av. Efter en tid fick vi information att vi som medborgare inte har möjlighet att tadel av dessa handlingar kostnadsfritt. Norbergs fullmäktige har i beslut från 2014-05-12 § 42 fattar beslut om att ta ut en avgift när medborgare som inte är förtroendevalda begär ut handlingarna.

Att medborgarna skall kunna ta del av offentliga handlingar oavsett vad de berör anser vi är en av våra grundläggande demokratiska rättigheter och samtidigt en av kommunens skyldigheter.

Att i grunden förvägra insyn för personer som inte har råd att betala är enligt vår uppfattning både odemokratiskt och ett intrång i offentlighetsprincipen.

Förslaget om det antas, torde inte försämra Norbergs kommuns ekonomi nämnvärt. Vi föreslår därför att avgiften för utlämnande av kommunala handlingar slopas.

Kommunfullmäktiges beslut § 131 2017-11-06

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

_________________________________________________________________________

Medborgarförslag angående cirkulationsplats
Dnr NBGK 2017/0136-1

Mitt förslag är att en cirkulationsplats anläggs i korsningen mellan riksväg 68/69 och väg 256 då jag anser att korsningen är relativt farlig när bilister ska svänga vänster där. Jag har observerat följande:

Ofta kommer bilister i högre fart än 60 km/h från Avestahållet och blinkar sent om de ska svänga vänster in mot 256, vilket leder till långa väntetider där en del ibland chansar och kör vänster trots att de borde vänta.

Bilister som ska svänga höger ut på 68/69 ställer sig ofta så att sikten skyms för den som ska svänga vänster, vilket i sin tur försvårar säker vänstersväng.

Jag tror att en cirkulationsplats skulle bidra till:

Att farten sänks1både från Avesta och Fagersta hållet.

Ett jämnare flöde av trafik från samtliga håll.

Höja säkerheten i korsningen, framförallt vid större idrottsevenemang där det plötsligt blir högt tryck i trafiken.

Det ser ut som att det finns plats att anlägga en cirkulationsplats vid just denna korsning, och jag tror att utformning/utsmyckning/skyltning i rondellen kan bidra till att inspirera och underlätta för besökande att hitta rätt i vår fina miljö samtidigt som trafiksäkerheten höjs och förbättras.

Kommunfullmäktiges beslut § 99 2017-09-25

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.

_________________________________________________________________________

Boviera 1 i Norberg
Dnr NBGK 2016/0025-1

Tomterna vid Klackberg är så vitt vi vet osålda och fungerar bara som ett avskräckande exempel på en bygd i avfolkning. Varför inte tänka om och etablera ett Boviera där. Det skulle dels ha utsikt mot Noren men också ha en vinterträdgård.. Innovativt, friskt och eftertraktat. Fördelen är också att det skulle kunna friställa en del hus i Norberg till förmån förunga barnfamiljer som idag inte hittar några lediga hus att bo i.

Kommunfullmäktiges beslut § 100 2017-09-25

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.