Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

2018

Här hittar du medborgarförslag som avslutats under 2018.
Uppdatering pågår kontinuerligt.

Förslag om inglasat rum under gruvlave på torget för turistinformation
Dnr: NBGK 2017/0271

Norbergs torg har berikats med en fin trälave som verkligen förgyller torgbilden. Den flyter fint in bland den äldre bebyggelsen. Låt den stå kvar året om! Vad jag tror mig veta så finns det en gruva under varje lave dock inte under denna (än). Jag föreslår: Att man iordningställer ett inglasat rum under själva laven där man samlar all information om Norberg. En turistinformation.

Kommunfullmäktiges beslut § 77 2018-08-27
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget baserat på att turistinformationen placeras på annan plats.

_________________________________________________________________________

Norbergs kommun behöver en handlingsplan för hur självmorden ska minska
Dnr: NBGK 2017/0422

Under 2012-2016 har 278 personer i Västmanlands län tagit sina liv. Ungefär tio gånger fler har försökt att ta sitt liv. Det vill säga ungefär 3 000 personer. Varje självmord producerar ett ofattbart lidande för familjemedlemmar, vänner, kollegor och grannar. Konsekvenserna av ett självmord resulterar i depressioner, sjukskrivningar, skuldkänslor och i flera fall kopieras självmorden. De allra flesta som tar sitt liv är deprimerade eller lider av annan psykisk ohälsa. l dag kan vi bota depressioner och det finns mycket kunskap om hur självmorden kan minska radikalt. Men kunskapen är inte allmänt känd. Självmord är behäftat med stort stigma och okunskap. År 2008 antog riksdagen en nollvision för självmord. "Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Regeringen har som vision att ingen ska behöva ta sitt liv." Utdrag ur proposition 2007/2008:110 Men ska självmorden minska radikalt måste varje län och kommun göra sitt. Eftersom Sverige har en nationell nollvision finns det inget som hindrar Norbergs kommun från att ha en lokal sådan. Och det är första steget. Nästa bör rimligtvis vara att Norbergs kommun sätter upp ett delmåL Exempelvis att självmorden och självmordsförsöken ska minska med 20 procent på fem år. l samband med det bör en eller flera samordnare leda ett långsiktigt arbete för att uppnå målet. Samordnarna bör regelbundet bjuda in aktörer som på olika sätt kommer i kontakt med människor som har självmordstankar. Exempelvis psykiatrin, blåljusmyndigheterna, skolan, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, ideella organisationer, kyrkan med flera. Var och en bör bidra med kunskap och genom att årligen utvärdera statistiken kan slutsatser dras om hur effektivt arbetet går. Runt om i Sverige pågår liknande arbete. Bland annat i Sörmland, Gotland, Sandviken, Sala, Norrköping, Mörbylånga, Huddinge och Vä rmland. Det går att lära sig av vad andra har gjort, både i Sverige och utomlands. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har räknat ut att de förtidiga dödsfallen i Sverige innebär en förlust på mer än 48 000 levnadsår eller 32 år per självmord. Denna lidandeproduktion är något vi i stor utsträckning kan förebygga. Ingen kan göra allt men Norbergs kommun kan göra sitt. Därför vill jag se att Norbergs kommun snarast tar fram en handlingsplan enligt ovan.

Kommunfullmäktiges beslut § 78 2018-08-27
Beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget helt.
2. Kostnader för upprättande av handlingsplan ryms inom tilldelad budget.
3. Handlingsplanen ska återredovisas till kommunfullmäktige.

_________________________________________________________________________
Bättre kvalitet på den mat som serveras brukarna som har hemtjänst
Dnr: NBGK 2017/0270

Vi anser att det inte skall råda någon skillnad på den mat som serveras oavsett om du bor på kommunens äldreboenden eller om då får mat genom kommunens hemtjänst. Idag serveras de som har sitt boende inom kommunens boenden god och innehållsrik mat från Björkängens kök som uppgraderats för 20 Mkr. Kommunen har utöver det anställt både kostansvarig och dietist. Detta är en service som inte kommer alla tillgodo. Enlig uppgift får brukarna som köper hemtjänst sina matlådor genom ICA eller Konsum i Norberg. De kostar 56 kr styck och är kalla. Kalla matlådor som kan ha transporterats 100 mil. Det finns risker med att kalla matlådor ger näringsbrist eftersom de aldrig är anpassade till individens behov av näring. En brist som kan medverka till att utveckla demens Vi anser att kommunen omgående skall vidta åtgärder som säkerställer att de som har hemtjänst men som bor kvar i sitt hem skall få sin mat från kommunens kök på Björkängen.

Kommunfullmäktiges beslut § 76 2018-08-27

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med motiveringen att socialutskottet redan beslutat att på prov återinföra biståndet Matdistribution, med utvärdering i oktober 2018.

_________________________________________________________________________

Förslag

l )Skärpta regler för smällare och fyrverkerier i Norbergs kommun.
2) Annonsering gällande regler 3 ggr om åter i FP, Norbergsbladet, på hemsidans startsida och på F B.

Dnr: 2016.0025.914

Egentligen önskar jag att fyrverkerier och raketer skulle förbjudas helt. Att man bara hade tillstånd att skjuta under ordnade former, så som på sista april i Karlberg till exempel. J ag antar att det är omöjligt att få igenom nåt sådant även om det finns dock många argument för ett förbud: Varje år skadar sig både barn och vuxna på raketer. Raketer orsakar bränder. Ska vi tänka på milj ön, så orsakar raketer och smällare stor skada. Massor av hundar, katter, hästar och dess ägare har ett litet helvete pga av att djuren är rädda för fyrverkerier. Jag själv är hundägare och önskar att de regler som gäller i kommunen annonseras ut, så folk åtminstone vet om det. Jag skulle också vilja ha en restriktion på tiden, kanske att det är ok från 17.00-02.00, för då kan vi som har hund rasta våra djur före och efter det. Att det redan finns ett förbud att smälla raketer och smällare utan tillstånd på annan tid än mellan 15.00-03.00 nyårsafton, påskafton och sista april, är inget som märks och få som vet om. Det smäller ofta en vecka före och en vecka efter dessa dagar, och när som helst på dagen ....... Som hundägare har man tur eller så otur när man går ut på promenad. Flera andra kommuner har de senaste åren kommit med skärpta regler gällande fyrverkerier, och man gör också allmänheten varse vad som gäller. Titta exempelvis på Sala, de gick ut med annons i FP till nyår i fjol och det stod på kommunens startsida på hemsidan. Föredömligt!!

Kommunfullmäktiges beslut § 79 2018-08-27

Beslut
1. Medborgarförslaget bifalls i den del som gäller ändring av klockslag för när tillstånd inte krävs för fyrverkerier. Det innebär att de lokala ordningsföreskrifterna, andra stycket i paragraf 14, revideras enligt följande: Tillstånd krävs inte klockan 20.00-02.00 på nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton.

2. Norbergs kommun har för avsikt att genom Norbergsbladet, kommunens hemsida och Facebooksida informera om fyrverkeribegränsningarna inför varje tillfälle.