Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Kommunfullmäktige i korthet

Nedan följer några av de beslut som togs under kommunfullmäktiges sammanträde den 7 december 2020. När protokollet är justerat läggs det ut på webbplatsen.

Ändring av index i taxor för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Indexuppräkningen AKI (arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor) ändras till PKV (prisindex för kommunal verksamhet) från och med den 1 januari 2021.

Hantering av sänkt lokalkostnad för finansiering av kulturskolan år 2020
Av det överskott från Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund som prognostiseras, ska 800 000 kronor bokföras inom barn- och utbildningssektorn.

Antagande av ny internhyresmodell för Norberg kommuns verksamhetslokaler
Ny internhyresmodell för Norberg kommuns verksamhetslokaler antas enlig Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds förslag.
Det nya förslaget kommer att innebära sänkta kostnader för Norbergs kommun samt en ökad kontroll över beslutade investeringsmedel.

Relaterad information