Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Webb-tv

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv. Sändningen börjar klockan 16.00

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 4 maj klockan 16.00 i kommunhusets sessionssal. På grund av den rådande Coronapandemin kommer fullmäktige skjuta upp en del ärenden för senare behandling. Sammanträdet kommer att genomföras digitalt.

Vi ber allmänheten pga rådande omständigheter ej besöka detta sammanträde.

Youtube-icon

Visa sändning på Youtube

Föredragningslista måndagen den 4 maj

 1. Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering
 2. Godkännande av dagordning
 3. Revidering av kommunstyrelsens reglemente
 4. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, fjärde kvartalet år 2019
 5. Införande av resultatutjämningsreserv i Norbergs kommun
 6. Årsredovisning för Norbergs kommun år 2019
 7. Allmänhetens frågestund med anledning av årsredovisning
 8. Hantering av över- och underskott genom resultatöverföring från år 2019 till år 2020
 9. Årsredovisning för Västmanland-Dalarna lönenämnd år 2019
 10. Årsredovisning för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund år 2019
 11. Årsredovisning för Norra Västmanlands Samordningsförbund år 2019
 12. Årsredovisning för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund år 2019
 13. Årsredovisning och årsberättelse för gemensam hjälpmedelsnämnd/Hjälpmedelscentrum år 2019
 14. Årsredovisning för VafabMiljö Kommunalförbund år 2019
 15. Verksamhetsberättelse för Norra Västmanlands ekonominämnd år 2019
 16. Redovisning av motioner och medborgarförslag under beredning, första halvåret år 2020
 17. Avtal med Fagersta kommun om upphandlings- och inköpssamverkan
 18. Fyllnadsval av ersättare i krisledningsnämnden efter John Ellard (DiN)
 19. Skriftliga meddelanden
 20. Information om covid-19