Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Folköl, tobak och e-cigaretter

Vad krävs för att få sälja eller servera folköl och vad krävs för att få sälja tobak?

Folköl

Servering av folköl får ske i lokaler som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 i livsmedelslagen (2006:84) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien och är avsedda för stadigvarande verksamhet/försäljning med livsmedel och där mat serveras/säljs.

Verksamheten ska anmälas till den kommun där servering/försäljning ska ske. Försäljning/servering får inte påbörjas innan anmälan gjorts. Den som bedriver försäljning/servering med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över verksamheten och ansvara för att personalen har kunskaper om vad som gäller för försäljning/servering. För egenkontrollen ska finnas ett särskilt program som ska skickas in till kommunen tillsammans med anmälan.

Avgifter

Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillsyn över försäljning/servering av folköl. Den årliga avgiften för 2017 är 1 700 kronor.

Tobak

Innan försäljning av tobaksvaror kan påbörjas ska anmälan göras till den kommun där försäljningen ska ske. Till anmälan ska bifogas egenkontrollprogrammet och övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska detta anmälas till kommunen utan dröjsmål. Näringsidkaren har ansvar för att personalen får den information och det stöd som behövs för att lagen ska följas och anslutande föreskrifter.

Kommunen tillsammans med polismyndigheten är ansvariga för tillsynen över försäljningen av tobaksvaror. Vid tillsyn kontrolleras bland annat att tobak inte säljs till personer under 18 år och att produkterna har rätt märkning.

Avgifter

Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillsyn över tobaksförsäljning. Den årliga avgiften för 2017 är 1 700 kronor.

E-cigaretter

Den nya lagstiftningen innebär att det är åldersgräns 18 år för att få köpa e-cigaretter.

Det ska finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om detta, vilken bör vara placerad vid kassan.

En näringsidkare får inte tillhandahålla e-cigaretter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljning ska ske. Till anmälan ska bifogas ett egenkontrollprogram.

Försäljning av e-cigaretter ska anmälas till den kommun där försäljning ska ske. Till anmälan ska bifogas ett egenkontrollprogram. Åldersgräns för köp är 18 år. Det ska finnas en tydlig och synbar information om detta. Mer information lämnas av kommunens alkohol- och tobakshandläggare.

Anmälan

Här finns anmälningsblanketter (öppnas i nytt fönster):

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljningöppnas i nytt fönster (word, 195.5 kB)

Anmälan om folkölsförsäljningöppnas i nytt fönster (word, 105 kB)

Anmälan om tobaksförsäljning
öppnas i nytt fönster
(word, 120.5 kB)
Anmälan försäljning e-cigaretter
(pdf, 123 kB)

Egenkontrollprogram för försäljning av folkölöppnas i nytt fönster (word, 150.5 kB)

Egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare


öppnas i nytt fönster
(word, 68.7 kB)

Relaterad information