Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Sälja tobak

För att få sälja tobak måste du ha ett tillstånd. Du ansöker om tillstånd hos kommunens alkohol- och tobakshandläggare. Du kan ansöka om tillstånd för att sälja till konsumenter, antingen från en butik eller på distans till exempel via internet. Även du som bedriver partihandel (att du säljer till butiker som i sin tur säljer) behöver tillstånd.

Bestämmelser den första tiden efter att nya tobaks­lagen trätt i kraft

Tidigare räckte det med att du anmälde att du ville sälja tobaksprodukter. Den nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter som började gälla den 1 juli 2019 innehåller skärpta krav. Nu krävs tillstånd för att få sälja tobaksprodukter.

 • Även du som redan innan den 1 juli anmält försäljning av tobak måste ansöka om tillstånd.
 • Har du anmält försäljning innan den 1 juli får du fortsätta sälja fram till den 1 november 2019.
 • Har du ansökt om tillstånd före 1 november får du fortsätta sälja tills du fått ett beslut.

Två typer av tobakstillstånd

Det finns två typer av tillstånd för att sälja tobaksprodukter, beroende på vem du säljer till:

 • Detaljhandelstillstånd – krävs för dig som vill sälja tobak till konsumenter. Detta gäller även dig som vill sälja tobak via internet till konsument.
 • Partihandelstillstånd – krävs för dig som vill sälja tobak till butiker.

Du måste vara lämplig för att få tillstånd

När du ansöker om tillstånd att sälja tobak genomför vi en utredning för att kontrollera om du kan få ett tillstånd. Det innebär att vi kommer att ställa frågor om dig till bland annat Skatteverket och Polismyndigheten. Om du till exempel är straffad eller inte betalat dina skatter så är det inte säkert att du får ett tillstånd.

Det är viktigt att du som näringsidkare och övriga medarbetare har tillräcklig kunskap om vilka regler som gäller. Du som är butiksägare eller försäljningsansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal. Om du är ensam­företagare måste du själv hålla dig informerad.

Om du inte får tillstånd kan du överklaga beslutet till domstol.

Ansökningsavgift och tillsynsavgift

Det kostar pengar att ansöka om tillstånd. Pengarna betalas inte tillbaka om du får avslag på din ansökan. Om du får ett tillstånd ska du även betala en årlig tillsynsavgift.

Ansök om tillstånd för tobaks­försäljning

Förutom själva tillståndsansökan måste du även lämna in en finansieringsplan och ett egenkontrollprogram när du ansöker om tillstånd att sälja tobaksvaror.

Detta händer efter att ansökan lämnats in

Handläggare på kommunen kommer att utreda din ansökan om tobakstillstånd. Det innebär bland annat att:

 • ta reda på vem eller vilka personer som har ett betydande inflytande i verksamheten
 • granska ekonomin för det företag som du söker tillstånd för (där du kommer bedriva tobaksförsäljning)
 • granska ekonomin för de personer som har ett betydande inflytande i företaget, samt granska ekonomin i andra företag som dessa personer också kan vara engagerade i
 • granska köp av verksamhet och finansiering av köpet (om köpet skett de senaste tre åren)
 • granska om personer som har ett betydande inflytande i företaget förekommer i belastningsregistret
 • granska eventuell tidigare tobaksförsäljning
 • hämta information från andra myndigheter, exempelvis Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogden.
 • hämta information från Tullverket om du söker partihandelstillstånd

18-årsgräns gäller – du som säljer måste kontrollera

Du får inte sälja tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år. Du ska ha skyltar om åldersgränsen som syns tydligt. Skyltarna ska sitta där det finns tobak och där försäljningen sker, alltså vid kassan. Inte heller partihandlare får lämna ut tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år. Du får heller inte sälja tobaksvaror till någon du misstänker ska lämna över dem till en person som inte fyllt 18 år.

Den som säljer eller lämnar ut tobak till någon som är under 18 år riskerar böter eller fängelse.

Varningstext måste finnas på förpackningen

Alla förpackningar till tobaksvaror måste ha hälsovarningar. Reglerna är olika för olika sorters tobaksvaror. På cigarett- och rulltobakspaket måste det finnas en kombinerad hälsovarning, alltså både text och bild.

Varornas ursprung och äkthet måste gå att kontrollera

Förpackningar till cigaretter och rulltobak ska ha en unik identitetsmärkning och en säkerhetsmärkning. Saknas märkningen får du inte sälja tobaksvaran. Reglerna syftar till att motverka den illegala handeln med tobaksvaror.

Spårbarhetssystemet ställer krav på att alla styckförpackningar med tobaksvaror ska förses med en unik identitetsmärkning som gör det möjligt att fastställa bland annat datum och plats för tillverkningen och leveransvägen. Märkningen gör det möjligt att identifiera, spåra och söka av varorna genom hela leveranskedjan fram till detaljistledet.

Utöver den unika identitetsmärkningen ska alla styckförpackningar med tobaksvaror som släpps ut på marknaden vara försedda med en säkerhetsmärkning. Säkerhetsmärkningen ska göra det lättare att avgöra om varorna är äkta eller inte och ska därför inte gå att manipulera. Den ska bestå av minst fem typer av äkthetsdetaljer, både synliga och osynliga. Minst en äkthetsdetalj ska tillhandahållas av en oberoende tredjepartsleverantör.

Det är ditt ansvar som näringsidkare att kontrollera att alla förpackningar till tobaksvaror som du säljer eller förvarar i lokalen har korrekt information. Kommunen har ansvar för tillsynen över spårbarhets- och säkerhetsmärkningen i detaljhandeln.

 • Om en tobaksvara är tillverkad innan den 20 maj 2019 får du sälja den fram till och med den 20 maj 2020 även om den inte har identitets- och säkerhetsmärkning.

Förbjudet att sälja lösa cigaretter

Cigarettpaket måste innehålla minst 20 cigaretter. Du får inte sälja cigaretter i mindre mängd eller en och en (lösa cigaretter). Det finns också krav på att en förpackning med rulltobak måste innehålla minst 30 gram tobak. En förpackning med portionssnus måste innehålla minst 20 portioner.

Du ska ha ett program för egenkontroll

Vid försäljning av tobaksvaror krävs det att du har ett egenkontrollprogram som är anpassat till din verksamhet. Enligt lagen så ska du utöva särskild kontroll över din försäljning av tobaksvaror och för den kontrollen ska du ha ett särskilt program, ett egenkontrollprogram. Att du har ett genomarbetat och anpassat egenkontrollprogram är en stor del i vår bedömning av din verksamhet. Om ditt egenkontrollprogram inte uppfyller lagens krav kan du inte få tillstånd att sälja tobaksvaror.

Förändringar i din verksamhet

Om det sker förändringar i din verksamhet så måste du anmäla det till oss. Det kan till exempel vara förändringar i ägande eller i styrelsen. Du måste även anmäla om du inte längre ska sälja tobak i din verksamhet.

Påföljder – så kan du straffas om inte lagen följs

Följs inte lagen kan kommunen ta tillbaka tillståndet att sälja tobak i din butik. Du som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna om försäljning i tobakslagen kan också få ett straff. Ett straff är antingen böter eller fängelse. Om du till exempel säljer tobaksvaror utan tillstånd så gör du dig skyldig till olovlig tobaksförsäljning och kan få böter eller fängelse.

Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Mer och fördjupad information

Har du frågor är du välkommen att vända dig till kommunens alkohol- och tobakshandläggare som även har tillsynsansvar när det gäller försäljning av tobak.

Befattning: Alkohol- och tobakshandläggare
Telefon: 0220-24 000
E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar