Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

God man/förvaltare

Personer som inte själv klarar av att tillvarata sina intressen kan få en god man till hjälp. Vissa personer behöver hjälp av andra för att få det som de behöver och har rätt till. Föräldrabalken ska se till att man får hjälp om man behöver.

Vem kan bli god man och vad gör en god man?

I lagen står att en person som är rättrådig, erfaren och lämplig ska utses till god man. Den gode mannen behöver veta en del om huvudmannen. Den gode mannen kan exempelvis hjälpa till med ekonomin och hålla sig informerad om sin huvudmans boendeförhållande. Den gode mannen är skyldig att hjälpa huvudmannen om det finns brister i hur huvudmannen har det. Den gode mannen ska hjälpa till så att huvudmannen får det stöd och den hjälp han behöver.

God man har rätt till arvode (betalning).

I lagen står det att man kan få hjälp av en god man för att

  • bevaka sin rätt
  • förvalta sin egendom
  • sörja för sin person

Vem kan söka god man?

Den som själv känner att han eller hon behöver hjälp av en god man kan ansöka om att få en. Överförmyndaren kan begära att få in ett läkarintyg, om de anser att det behövs. Att få en god man är frivilligt.

Om personen som behöver god man, inte själv förstår att han eller hon behöver en god man, krävs ett läkarintyg. Den som har fått en god man har kvar sin rösträtt och bestämmanderätt.

Till ansökan om god man skall alltid bifogas en social utredning. Denna utredning kan skrivas av till exempel en kurator eller en biståndshandläggare. Det är tingsrätten som fattar beslut om god man.

 

När behövs en förvaltare?

Om en person inte alls klarar av att bestämma över sig själv eller det han eller hon gör, kan tingsrätten istället utse en förvaltare. De utser en förvaltare om det inte räcker att utse en god man. Läkarintyg krävs.

Vem kan bli förvaltare?

I lagen står att en person som är rättrådig, erfaren och lämplig ska utses till förvaltare. Förvaltare har rätt till arvode (betalning).

Om en förvaltare inte längre behövs ska förvaltarskapet upphöra. Beslut om att förvaltarskap ska upphöra fattas av rätten.

Ansökan om god man/förvaltare

Ansökan om god man/förvaltare kan skickas till tingsrätten eller till överförmyndaren i kommunen. Det är tingsrätten som fattar beslut om god man/förvaltare.

Relaterad information