Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Frågor och svar

Här samlar vi vanliga frågor och svar om flyktingsituationen i Norbergs kommun.

Vad är skillnaden mellan asylsökande och kvotflykting?

Flyktingar används om alla som söker skydd i Sverige av olika skäl. En person som kommer till Sverige och som flyr från förföljelse och krig har rätt att söka asyl. Det är Migrationsverket som utreder och beslutar om den som söker asyl ska få ett permanent uppehållstillstånd i Sverige.

De som fått permanent uppehållstillstånd här kan vistas i Sverige på obestämd tid. Flyktingar som sökt asyl och fått uppehållstillstånd anvisas till en kommun för bosättning och hjälp med att skaffa sysselsättning.

Kvotflyktingar är de som kommer direkt till kommunen via FN:s flyktingorgan, UNHCR. De kommer direkt från olika flyktingläger och har redan fått klartecken att de ska få bo här. De är arbetsförmedlingens och kommunens ansvar. De barn (personer under 18 år) som kommer till Sverige utan vårdnadshavare, benämns ensamkommande flyktingbarn och omhändertas och placeras i familjehem eller kommunens hvb-hem (hem för vård eller boende).

Hur mycket har kommunen fått i statsbidrag?

Norbergs kommun har fått 40,6 miljoner i statsbidrag för det stora flyktingmottagandet.

Hur kan de nyanlända barnen få plats i förskola/skola och hur lång tid tar det?

Förskoleplats söks enligt regler för kommunal förskola och fritidshem. Barn i åldern 3-5 år har rätt till allmän förskola och får plats inom fyra månader.

Hur gör jag för att bli god man?

Läs mer och gör intresseanmälan för god man på V-Dala överförmyndarsamverkans webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan jag lämna kläder till flyktingarna?

Kontakta Röda Korset i Norberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att få veta mer om hur du kan hjälpa till.

Vad gäller vid permanent uppehållstillstånd (PUT)?

De personer som får permanent uppehållstillstånd har rätt att bo och arbeta i Sverige på samma villkor som alla andra som är bosatta här.

Vad innebär anvisningsprincipen?

Anvisningsprinciperna har fyra steg:

1. I första hand anvisar Migrationsverket en kommun där barnet har eller anses ha en viss anknytning. Det kan till exempel vara att barnet har släktingar som bor i kommunen.

2. Om barnet saknar anknytning till en viss kommun anvisar verket istället en kommun som har en överenskommelse om mottagande och en tillgänglig och ledig plats.

3. Om det inte är aktuellt med någon av de två första stegen ska verket anvisa kommuner som saknar överenskommelse om mottagning, har överenskommelse, men som inte påbörjat mottagandet eller har färre överenskomna asylplatser än kommunens fördelningstal.

4. Om det kommer många fler barn än beräknat och anvisningar enligt de tre första stegen inte räcker till börjar Migrationsverket anvisa enligt steg 4. Dessa anvisningar sker utifrån samma jämnviktande fördelning som styr fördelningstalen så länge det finns ett behöv fram till årsskiftet. Då ”nollställer” Migrationsverket anvisningarna och börjar från början.

Läs mer på Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem kan öppna ett asylboende?

Frågor och svar om asylboende, lokaler för asylboende eller vart man placerar asylsökande (inte ensamkommande barn) är Migrationsverkets ansvar. Mer information finns på Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gör kommunen för att integrera de nyanlända i samhället?

Norbergs kommun arbetar på olika sätt och i olika former med integration. Förskole- och skolverksamheten arbetar varje dag med både barn och deras föräldrar och tar in personal med breda språkkunskaper för att möta barnens behov. På kommunens SFI (Svenska för invandrare) och gymnasieverksamheten arbetar man också dagligen med integration.

Kommunen ingår i samarbetsprojektet Påfart tillsammans med bland andra Fagerstas och Skinnskattebergs kommuner, där nyanlända deltagare får ta del av kunskaper och kompetenser i syfte att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Biblioteket i Norberg möter dagligen både nyanlända med uppehållstillstånd och asylsökande och har utvecklat sin verksamhet för att kunna möta målgrupperna.

Det finns möjlighet att besöka två olika språkcaféer, ett i Svenska Kyrkans regi och ett i projekt Påfarts regi. Norbergs verksamhet för ensamkommande barn arbetar dagligen med integration. Bland annat så informeras ungdomarna om det föreningsliv som finns, genom husmöten som fungerar som demokratiska forum och studiebesök på exempelvis biblioteket. Nyanlända som har uppehållstillstånd har rätt till 60 timmar samhällsorientering enligt lag. Utöver de lagstadgade timmarna har Norbergs kommun valt att lägga till 20 timmar föräldrakunskap som alla tar del av.

Norbergs kommun har avsatt 5 miljoner kronor till projekt som ska främja integrationen. Projekten handlar bland annat om idrott och annan fritidsverksamhet för ungdomar, öppna barntimmar för asylsökande, utbildning i svensk arbetsmarknad och företagande för asylsökande samt en träffpunkt för samhällsinformation och möten mellan nya och gamla norbergare. Föreningar kan dessutom ansöka om medel från socialförvaltningen i syfte att göra en insats för integrationen.

Vill du veta mer? Kontakta integrationskoordinator på telefon 0223-290 24, om du har frågor.

Vart vänder man sig för att bli familjehem?

Kontakta Individ- och familjeomsorgen om du är intresserad av att bli familjehem, på telefon 0223-290 00 (växeln).

Hur många ensamkommande barn har kommunen tagit emot?

Det finns ett avtal om mottagandet av ensamkommande barn, totalt 77 platser.

Relaterad information